Arbeidskontrakt – Hva skal en arbeidsavtale inneholde?

Arbeidskontrakt - Hva skal en arbeidskontrakt inneholde

Arbeidstakere i et arbeidsforhold har krav på en skriftlig arbeidskontrakt, uavhengig av om du er fast ansatt eller midlertidig ansatt. Det er arbeidsgiver sin oppgave å utarbeide en arbeidskontrakt. Arbeidskontrakten skal inneholde arbeidsgivers- og arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

Arbeidstakere som ikke har en arbeidskontrakt er fortsatt bundet av en avtale, da en muntlig avtale vil være like gyldig som en skriftlig. Det problematiske ved muntlige avtaler er at det kan oppstå uenigheter om hva som faktisk har blitt avtalt. Derfor stiller arbeidsmiljøloven § 14-5 krav om at det skal inngås en skriftlig arbeidskontrakt.

Når skal avtalen inngås?

I arbeidsforhold som varer lenger enn en måned har du krav på å få en skriftlig arbeidskontrakt snarest mulig, men senest innen en måned etter at du tiltrådte stillingen. Dette fordi du som arbeidstaker tidligst mulig skal være klar over hvilke rettigheter en har i arbeidsforholdet.

Dersom arbeidsforholdet har en varighet på mindre enn en måned har du krav på å få skriftlig arbeidskontrakt umiddelbart, som betyr at kontrakten skal fremlegges samme dag som arbeidstakeren tiltrår stillingen.

Hva skal arbeidsavtalen inneholde?

Arbeidskontrakten kan variere i forskjellige arbeidsforhold, men det fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-6 at kontrakten skal inneholde opplysninger som er av vesentlig betydning i arbeidsforholdet og skal som et minimum gi opplysninger om følgende:

 • Partenes identitet.
 • Arbeidsplassen.
 • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.
 • Ved midlertidig ansettelse skal det angis hva slags midlertidig ansettelse det er tale om og varigheten av arbeidsforholdet.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
 • Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen.
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstiden.
 • Lengde av pauser.
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid med videre.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

Ettersom arbeidsmiljøloven § 14-6 inneholder minimumsregler for hva en arbeidskontrakt må inneholde, er det ingenting i veien for at den inneholder flere punkter enn det som fremgår av bestemmelsen.

Ugyldig arbeidskontrakt

En arbeidskontrakt som inneholder opplysninger som er i strid med arbeidsmiljøloven er ugyldig, uavhengig av om begge parter har skrevet under på kontrakten. Er det for eksempel avtalt en kortere oppsigelsestid i din kontrakt enn det som fremgår av arbeidsmiljøloven, vil det alltid være loven som kommer til anvendelse fremfor det som står skrevet i kontrakten.

Les også:

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com