Prøvetid – hvilke regler gjelder når du starter i ny jobb?

Prøvetid - Hvilke regler gjelder når du starter i ny jobb?

Hva er prøvetid?

Ved begynnelsen av et arbeidsforhold har det blitt vanlig å avtale prøvetid. Adgangen til å avtale prøvetid, følger av arbeidsmiljøloven § 15-6.

Formålet med prøvetiden er å gi arbeidsgiveren en mulighet til å vurdere om arbeidstakeren passer i stillingen. Herunder undersøke arbeidstakerens faglige kvalifikasjoner og hvordan vedkommende går overens med de øvrige ansatte i virksomheten.

For arbeidstakeren kan prøvetid være en fordel, da man vil få et inntrykk av om arbeidsplassen er den rette for vedkommende. Selv om det er avtalt prøvetid vil arbeidstakeren være ansatt fra første dag, og arbeidsforholdet løper automatisk videre etter utløpet av prøvetiden.

For at prøvetiden skal virke tilstrekkelig, er det viktig at arbeidstakeren får nødvendig opplæring i starten av et arbeidsforhold. Om arbeidsgiver ikke er fornøyd med hvordan arbeidstaker utfører oppgavene, må vedkommende få beskjed om dette. Da vil man få mulighet til å forbedre seg.

Prøvetidens lengde

Om det avtales prøvetid, skal denne inngås skriftlig og være en del av arbeidskontrakten, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd bokstav f. Lengden på prøvetiden må avtales, men prøvetiden kan ikke være lenger enn seks måneder, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6 tredje ledd.

Er det avtalt kortere prøvetid enn seks måneder, har arbeidsgiver mulighet til å forlenge perioden før utløpet av den avtalte prøvetiden, men kun opp til lovens maksimum på seks måneder.

Har arbeidstaker vært fraværende en periode i prøvetiden, grunnet sykefravær eller permisjon har arbeidsgiver mulighet til å forlenge prøvetiden med en tilsvarende periode.

Når kan det avtales prøvetid?

Prøvetid kan inngås både ved faste ansettelser og ved midlertidige ansettelser. Dersom arbeidstaker får tilbud om fast ansettelse i samme bedrift etter å ha vært midlertidig ansatt, skal det ikke inngås en ny prøvetidperiode, så lenge stillingens karakter er lik eller i det vesentlige lik stillingen arbeidstakeren har vikariert i. Er den nye stillingen av en helt annen karakter er hovedregelen at ny prøvetid kan avtales, forutsatt at arbeidstakeren kan gå tilbake til sin tidligere stilling. Her vil det måtte gjøres en konkret vurdering for å undersøke hvor mye de to aktuelle stillingene skiller seg fra hverandre. Les om oppsigelse i prøvetiden.

Les også:

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com