Plikter og Rettigheter til Ferie og Feriepenger

Plikter og rettigheter til ferie og feriepenger

Rett og plikt til å ta ferie

Det gjelder en egen ferielov i Norge, som regulerer arbeidstakers rett og plikt til å ta ferie hvert år. Etter denne loven har arbeidstakere minimum krav på 25 virkedager i året. I henhold til loven omfatter en «virkedag» mandag – lørdag, slik at dette i praksis utgjør krav på fire uker og én dag ferie. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis seks virkedager ekstra ferie per kalenderår, altså én uke ekstra ferie.

Som hovedregel plikter arbeidsgiver å påse at arbeidstakerne tar ut all ferie i løpet av kalenderåret, og arbeidstakerne på sin side plikter å ta ut full ferie. Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av ferie hvis arbeidstaker ikke har full opptjening av feriepenger det foregående kalenderår, og ferieavvikling dermed vil medføre feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Dette gjelder likevel ikke hvis virksomheten innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling. I så tilfelle plikter også arbeidstakere som ikke har full opptjening å ta ut ferie.

Avvikling og fastsettelse av ferien

Når det gjelder fastsettelse av ferien, kan arbeidstaker kreve at hovedferien som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som tiltrer etter 15. august i ferieåret. Restferien på syv dager kan kreves avviklet samlet.

Hvis arbeidstaker ikke får avviklet den lovbestemte ferien i løpet av kalenderåret skal denne ferien overføres til neste kalenderår. Det kan maksimalt overføres inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår, og det er ikke anledning til å kompensere ikke uttatt ferie i penger.

Hvis arbeidstaker blir 100% arbeidsufør før ferien, kan det kreves at ferien utsettes til senere i ferieåret. Hvis arbeidstaker blir 100 % arbeidsufør i løpet av ferien, kan det kreves at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring.

Det gjelder egne regler for avvikling av ferie i oppsigelsestiden.

Feriepenger

Feriepenger fra arbeidsgiver skal beregnes på grunnlag av det arbeidsvederlaget som er utbetalt i opptjeningsåret, som er kalenderåret før utbetalingsåret. Arbeidsvederlaget omfatter vederlag i penger for utført arbeid, herunder alminnelig lønn, overtidsbetaling, skifttillegg mv. Utbetalinger fra arbeidsgiver til arbeidstaker som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji o l, regner ikke som arbeidsvederlag. På nåværende tidspunkt utgjør feriepengene 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget.

Formålet med feriepenger er at arbeidstaker skal ha økonomisk mulighet til å avvikle ferie, og skal derfor dekke bortfallet av lønn i forbindelse med ferieavviklingen. Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men arbeidstaker kan kreve at feriepengene utbetales senest én uke før ferien starer.

Søk