Ansettelse

Fra 1. juli 2024 kommer det endringer i reglene om bruk av prøvetid. Hovedregelen om maksimalt seks måneders prøvetid gjelder fortsatt, men for midlertidige ansettelser på 12 måneder eller kortere, kommer det en ny regel. Ny regel om prøvetidens lengde For midlertidige ansettelser på 12 måneder eller mindre, kan ikke prøvetidsordningen overstige halvparten av ansettelsesforholdets lengde. Ettersom prøvetiden maks kan være seks måneder, vil endringen ha betydning for midlertidige ansettelser mindre enn på 12 måneder. Begrensning i adgang til å avtale ny prøvetid I

Fra 1. juli 2024 vil det være nye krav til innholdet i arbeidsavtaler, og dette vil påvirke oss alle. Formålet er å gi alle arbeidstakere tryggere arbeidsvilkår. Nedenfor er noen nøkkelendringer du bør være klar over. 1. Prøvetid: Prøvetiden i midlertidige ansettelsesforhold kan ikke lenger overstige halvparten av den totale ansettelsestiden. 2. Arbeidssted: Hvis arbeidstaker ikke har fast arbeidssted, skal avtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme arbeidssted. 3. Lønnselementer: Alle elementer som utgjør lønnen må angis tydelig i

Nå får du bedre ansettelsesvern, dersom du jobber i et såkalt konsern. Dersom det for eksempel blir snakk om nedbemanning, står du fremover mye sterkere enn før.Stortinget har nylig vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2024. En vesentlig endring er utvidelsen av arbeidsgiveransvaret i konsernforhold. Disse endringene, spesielt aktuelle ved nedbemanning i konsern, har som formål å styrke konsernsansatte sine rettigheter. Nedenfor kan du lese mer om endringene som du som arbeidstaker bør være oppmerksom

Nye medlemsfordeler i Krifa– tegner avtale med Sparebanken Sør:Krifa og Sparebanken Sør har inngått et nytt og spennende samarbeid for å sikre best mulig bank- og rentebetingelser for medlemmene i den uavhengige fagforeningen.-Vi er utrolig glade for å kunne gi våre medlemmer dette tilbudet i en tid hvor alle priser er på vei oppover, sier daglig leder i Krifa, Kristin Fjellman.Bankavtalen er en av flere store medlemsavtaler Krifa Norge har inngått denne våren. Målet er å tilby bedre betingelser enn

Fra 1. januar 2023 trådte flere lovendringer av betydning for deg som arbeidstaker i kraft. Gjennom endringer i arbeidsmiljøloven er retten til heltid blitt styrket, noe som også påvirker deg som arbeider deltid. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke endringer det er verdt å merke seg.  Ny hovedregel om at arbeidstaker skal ansettes på heltid Gjennom lovendringene som trådte i kraft fra 1. januar 2023 er hovedregelen nå at alle nyansettelser skal være på heltid. Dette følger av

Prøvetid i ny jobb – hva er prøvetid? Prøvetid er en periode som skal sikre både dine og arbeidsgivers interesser i et nytt arbeidsforhold. For deg som arbeidstaker er prøvetiden en mulighet til å teste ut det nye ansettelsesforholdet og om man trives i den nye rollen. For arbeidsgiver gir prøvetiden en mulighet til å bli kjent med deg, og vurdere din egnethet i stillingen. Samtidig vil prøvetiden normalt gi mulighet til å avslutte arbeidsforholdet på kortere frister enn ellers, og

De viktigste lovendringene i 2021 for deg som arbeidstaker er i forbindelse med opprettingen av egen pensjonskonto i privat sektor og en viktig endring i reglene for dagpenger. I tillegg er det også enkelte endringer i de midlertidige særordningene som ble opprettet i forbindelse med koronasituasjonen.

 Fagbrev gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet, gir deg flere muligheter og ofte bedre lønn. I sommer fikk vi nye regler som gjør at du nå kan ta fagbrev mens du jobber.

Oppsigelsestid i prøvetiden er 14 dager, med mindre noe annet er avtalt. Oppsigelsestiden vil begynne å løpe med en gang arbeidstaker har mottatt beskjed om oppsigelse.

Finn ut hvilke regler som gjelder for prøvetid når du skal begynne i ny jobb. Les mer om hva prøvetid er, lengden på prøvetiden og når den kan avtales.

Søk