Alt du trenger å vite om ferie og feriepenger

Alt du trenger å vite om feriepenger

Ferieloven gir klare svar på når- og hvor lenge du kan ta ferie. Her går det også frem hvor mye feriepenger du har krav på, og når du skal ha det utbetalt.

Hvor mye ferie og feriepenger har jeg rett på?

Ferieloven gir deg rett på 25 virkedager ferie i løpet av et kalenderår. Lørdag er en virkedag, og det betyr at du har krav på fire uker og en dag ferie etter ferieloven.

Det er imidlertid mange som har fem uker ferie. For å ha rett på fem uker ferie, må du ha en avtale med arbeidsgiver om dette. De fleste har det i sin ansettelseskontrakt, men det kan også fremkomme av tariffavtale.

Du kan også avtale utvidelse til fem uker ferie med arbeidsgiver etter at du har begynt å arbeide i virksomheten. Sørg da for å få det skriftlig i en egen avtale, eller på e-post slik at du kan dokumentere din utvidede ferierettighet.

Fyller du 60 år i løpet av ferieåret, har du krav på en ekstra ferieuke.

Kan jeg ta ut all ferie sammenhengende?

Du kan ikke ta ut all ferie sammenhengende, med mindre du inngår en skriftlig avtale med arbeidsgiver om en slik løsning.

Du har krav på tre uker (18 virkedager) sammenhengende ferie, og du kan kreve at de avvikles i perioden 1. juni til 30. september.

Det er mulig å ta ut ferie for neste år eller benytte ferie overført fra året før, etter avtale med arbeidsgiver. Det kan gi mulighet for lengre ferie enn tre uker sammenhengende.

Kan jeg overføre min ferie til neste år, eller ta ut forskudd på ferie i år for neste år?

Deler av ferien kan overføres eller tas ut i forskudd. Det tillates å overføre eller ta ut forskudd på ferie med maks to uker (12 virkedager), så lenge arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler dette skriftlig.

Det er imidlertid ikke tillat å utbetale lønn eller annen kompensasjon for ferie som ikke tas ut i løpet av året eller overføres. Siden det kun er lov til å overføre inntil to uker, og etter avtale med arbeidsgiver, er det viktig at du selv også påser at du får tatt ut din ferie hvert år.

Kan jeg ta ekstra ferie uten lønn?

Du har ikke krav på å ta ekstra ferie uten lønn. Dette må i så fall avtales med arbeidsgiver, og arbeidsgiver kan si nei uten å gi en begrunnelse for avslaget om ditt ønske.

Bestemmer arbeidsgiver eller jeg når jeg tar ut ferie?

Ferieloven sier klart at arbeidsgiver avgjør tidspunktet for ferieavvikling dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsettelsen av ferieavviklingen, og i de fleste tilfeller blir ikke dette et problem.

Arbeidstakere som har fylt 60 kan selv bestemme tidspunkt for avvikling av den ekstra ferieuken de er tildelt.

Det finnes egne regler når det gjelder ferieavvikling i oppsigelsestid, se Ferieloven § 8 for mer informasjon.

Kan arbeidsgiver endre ferien min?

Arbeidsgiver har en begrenset mulighet for å endre din ferie. Arbeidsgiver kan endre din fastsatte ferie når det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Videre er det et krav at det vil oppstå vesentlige driftsproblemer grunnet disse uforutsette hendelsene dersom din ferie ikke blir flyttet.

Kan det imidlertid skaffes en stedfortreder for deg, har arbeidsgiver ikke lov til å flytte din ferie selv om de ovennevnte punktene er en realitet.

Arbeidsgiver må drøfte eventuell endring av ferie med arbeidstaker og du har rett til å la deg bistå av en tillitsvalgt.

Det er veldig viktig at du informerer arbeidsgiver om at du vil kreve såkalte merutgifter dekket av arbeidsgiver, og hva det omfatter. Det kan for eksempel være at du har bestilt en feriereise som må endres/avlyses fordi arbeidsgiver flytter din ferie, og at du får merkostnader ved å endre eller bestille ny reise.

Hva om jeg blir syk før eller underveis i min ferie?

Du har krav på få ferien utsatt dersom du blir syk, men merk at du må bli helt arbeidsufør for å bli definert som syk, og ha rett til utsatt ferie. Kravet må dokumenteres med legeerklæring. Det er altså ikke nok å benytte egenerklæring i denne situasjonen.

Hvis du blir syk før ferien, kan du kreve at hele ferien utsettes til senere i ferieåret. Legeerklæring må fremsettes senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien.

Hvis du blir syk i løpet av ferien, kan du få tilsvarende antall virkedager med ferie utsatt slik at du får en ny ferie senere i ferieåret. Legeerklæring må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at du er tilbake på jobb.

Må jeg være tilgjengelig i ferien?

Nei. Du har arbeidsfri i din ferie og plikter ikke å være til arbeidsgivers disposisjon. Personer med lederansvar og særlig selvstendige stillinger er ofte tilgjengelige grunnet stillingens karakter, men skal som utgangspunkt ha arbeidsfri.

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Ferieloven sier at feriepenger blir regnet ut ved at du får 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Ferieloven sier at feriepengegrunnlaget er arbeidsvederlaget. Det vil si blant annet alminnelig lønn, overtidsbetaling og skifttillegg. Hvorvidt bonusutbetalinger skal inngå i feriepengegrunnlaget må vurderer konkret i hvert tilfelle. Du får ikke dekket utgifter til bilhold, kost og losji eller lignende.

Prosentsatsen på 10,2 % gjelder for de som har fire uker og en dag ferie.

Det er mange som har avtale om utvidet ferie til 5 uker i løpet av et år, og i slike tilfeller er det også normalt å avtale et høyere feriepengegrunnlag. De fleste har 12 %.

Fyller du 60 år i løpet av kalenderåret har du krav på en ekstra ferieuke, og du skal motta feriepenger beregnet med 12,5 %.

Husk at feriepenger beregnes ut fra hva du tjente i forrige kalenderår. Det innebærer at man regner ut feriepenger for 2020 ut fra hva du tjente i 2019.

Når får jeg feriepenger?

Det varierer når feriepengene utbetales da arbeidsgivere har ulik praksis.

Ferieloven sier at feriepengene skal utbetales i forbindelse med ferieavvikling. De fleste arbeidsgivere utbetaler imidlertid hele feriepengebeløpet i mai eller juni. Du mottar da feriepenger istedenfor lønn den aktuelle måneden. Dette er mer effektivt for arbeidsgiver og det blir lettere for arbeidstaker å undersøke om utbetalingen av feriepengene er korrekt.

Som medlem i Krifa bistår vi deg i alle spørsmål og utfordringer rundt din ferieavvikling – smått og stort. Ta direkte kontakt med en hyggelig og dyktig jurist på chat, mail eller telefon. www.krifa.no

Vi hjelper deg gjerne. God ferie J

Søk