Regler for Oppsigelsestid

Oppsigelsestid

Om du har mottatt oppsigelse fra din arbeidsgiver, eller selv sagt opp jobben plikter du å jobbe ut oppsigelsestiden. Det betyr at du plikter å jobbe en periode fra oppsigelsen blir gitt og til du kan fratre din stilling.

I arbeidsforhold har man i utgangspunktet avtalefrihet. Det betyr at det er arbeidsgiver som bestemmer hvor lang oppsigelsestiden skal være, og oppsigelsestiden skal fremgå av arbeidskontrakten. Arbeidsgiver står derimot ikke helt fritt, da man har minimumsregler i arbeidsmiljøloven som man ikke kan avtale seg bort i fra.

Loven sier at Oppsigelsestid skal være 1 måned

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-3 at oppsigelsesfristen er på én måned dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Det vanlige i arbeidsforhold er at man har en oppsigelsestid på to eller tre måneder. Normalt vil oppsigelsesfristen begynne å løpe fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen har funnet sted, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Det betyr at dersom du eller din arbeidsgiver mottar oppsigelsen 10. mai vil oppsigelsestiden først begynne å løpe fra 1. juni. Har du én måneds oppsigelsestid vil arbeidsforholdet opphøre 30. juni.

Det er kun lov å ha en oppsigelsestid på under én måned dersom virksomheten er bundet av en egen avtale som tillater dette, eller ved skriftlig avtalt prøvetid.

Arbeidsmiljøloven har egne bestemmelser som kommer til anvendelse der arbeidstakeren har vært ansatt i samme virksomheten i en lengre periode. Det følger av § 15-3 (2) at en arbeidstaker som har vært ansatt sammenhengende i samme virksomheten i minst 5 år vil ha en oppsigelsesfrist på minst to måneder. Har du vært ansatt i minst 10 år sammenhengende skal den gjensidige oppsigelsesfristen være på minst tre måneder. Om arbeidsavtalen har en lengre oppsigelsestid enn det som fremgår av loven vil denne komme til anvendelse, har avtalen en kortere frist enn arbeidsmiljøloven vil det være loven som regulerer oppsigelsestiden.

Oppsigelsestid – egne regler for arbeidstakere over 50

Arbeidsmiljøloven har også egne regler for oppsigelsestid av arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten i en lengre periode og som er over 50 år. Det følger av arbeidsmiljøloven at dersom du har fylt 50 år og har vært ansatt i minst 10 år har du krav på en oppsigelsestid på minst fire måneder. Har du fylt 55 år skal oppsigelsestiden være på minst fem måneder, og har du fylt 60 år har du krav på en oppsigelsestid på minst seks måneder, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 (3). Dersom du selv sier opp din stilling kan du velge å si opp med en oppsigelsestid på minst tre måneder.

Det er full anledning til å avtale at oppsigelsestiden skal være kortere dersom det er arbeidstakeren selv som sier opp stillingen. Etter at oppsigelse er gitt har arbeidsgiver og arbeidstaker mulighet til å avtale en kortere oppsigelsestid enn det som fremgår av arbeidskontrakten eller arbeidsmiljøloven så lenge det foreligger enighet. Oppsigelsestiden bør avtales skriftlig, slik at man kan unngå eventuelle konflikter i ettertid

Les også: Ferie i Oppsigelsestid – hvilke regler gjelder?

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com