OM KRIFA

Medlemsbetingelser

Rettigheter og plikter som medlem i Krifa Norge. Gjelder fra 1. januar 2020. Fagforeningen Krifa er tverrfaglig og organiserer lønnstakere innenfor alle fag. Arbeidsgivere og foretak (selskaper, enkeltmannsforetak etc.) kan ikke være medlemmer.

1. VELKOMMEN TIL KRIFA

Krifa er en tverrfaglig fagforening og er politisk uavhengig.

2. VÅR BISTAND

Krifas saksbehandlere har juridisk kompetanse. Vi rådgir og bistår i saker som angår ditt ansettelsesforhold eller har tilknytning til dette.

Vår bistand omfatter blant annet:

 • Gjennomgang av arbeidsavtale
 • Jobbsøking, herunder søknad og CV samt råd/tips i forbindelse med intervju
 • Individuelle lønnsforhandlinger
 • Rettigheter i forbindelse med sykdom og fravær
 • Konflikter som oppstår på arbeidsplassen
 • Oppsigelse, avskjed, suspensjon
 • Rettigheter overfor NAV med tilknytning til ditt ansettelsesforhold
 • Karriererådgivning
 • Innledende privatrettslig juridisk bistand hos vår faste advokatforbindelse

3. MEDLEMSKAP – KONTINGENT

Medlemskapet trer i kraft når innmelding er registrert og varer inntil oppsigelse fra en av partene. Bistand fra Krifa forutsetter at medlemmet er à jour med kontingentinnbetalingen.

Kontingenten faktureres månedlig eller kvartalsvis. Forfallsfristen er 14 dager.

4. KONTAKTINFO

Det enkelte medlem plikter å sørge for at Krifa til enhver tid har riktig kontaktinformasjon, herunder e-postadresse, postadresse og telefonnummer.

5. KARANTENETID

Krifa bistår deg i ditt arbeidsforhold fra første dag. Det ligger innenfor Krifas diskresjonære skjønn å beslutte om, og eventuelt hvordan, juridisk bistand ytes i saker som har oppstått før innmelding og de tre første månedene etter innmelding.

Vurderingen knyttet til om, og hvilken type juridisk bistand som ytes, baserer seg på sakens rettslige og faktiske status, med bakgrunn i de opplysningene som er tilgjengelig i saken.

Medlemmet plikter å tilgjengeliggjøre relevant informasjon og dokumentasjon for å få belyst saken tilstrekkelig.

Krifa vil fortrinnsvis søke å løse tvistesaker ved forhandling og dialog med motpart i saken. Krifa har ingen forpliktelse til å iverksette rettslige skritt i saker som har oppstått før innmelding eller i løpet av de tre første månedene etter innmelding.

I de saker der Krifa i samråd med medlemmet, beslutter å iverksette rettslige skritt, plikter medlemmet å dekke Krifas løpende utgifter, f.eks. rettsgebyr, reiseutgifter etc. Medlemmet hefter personlig for motpartens sakskostnader i de saker det ikke gis medhold.

Krifa kan i samråd med medlemmet beslutte å overføre saken til vår faste advokatforbindelse, Bing Hodneland advokatselskap. Bing Hodneland advokatselskap kan beslutte å føre saken etter no cure, no pay-vilkår.

Dersom Krifa beslutter å yte juridisk bistand i saker som har oppstått før innmelding, eller i løpet av de tre første månedene etter innmelding, plikter medlemmet å binde seg til Krifa-medlemskap i ett år fra beslutningen om å yte juridisk bistand er tatt. Ved utmelding før utløp av bindingstiden, forfaller medlemskontingent for den resterende perioden av bindingstiden.

Det er kun nye medlemmer fra 1. mai 2023 som kan kvalifisere til å få juridisk bistand fra første dag i medlemskapet. Tidligere medlemmer vil ha rett til juridisk bistand i saker som oppstår tidligst tre måneder etter innmelding.

For øvrig gjelder følgende:

 • Karrierveiledning har karantenetid på 3 måneder fra innmeldingsdato.
 • Privat juridisk bistand har karantenetid på 12 måneder fra innmeldingsdato.
 • Pensjonsrådgivning har karantenetid på 12 måneder fra innmeldingsdato

6. EKSTERN ADVOKATBISTAND ARBEIDSRETT

Krifa kan benytte ekstern advokatbistand i saker der dette anses nødvendig og/eller hensiktsmessig for medlemmet. Dette gjelder eksempelvis saker der det besluttes å tas ut søksmål.

Krifa bestemmer i så fall hvilken advokat Krifa skal yte økonomisk bistand til og Krifa forutsettes informert om strategiske og/eller juridiske beslutninger på ethvert trinn i saken som har betydning for kostnadsbildet. Beslutninger tas i samråd med medlemmet og forutsetter medlemmets samtykke.

Saker som ikke løses i minnelighet, kan bringes inn for domstolen, med økonomisk støtte etter godkjenning fra Krifa og anbefaling av vår advokatforbindelse. Kostnadene ved eventuelle søksmål dekkes i sin helhet av Krifa, herunder også motparten sakskostnader. Dersom saken vinnes, har Krifa krav på å få refundert påløpte sakskostnader.

7. KARRIERERÅDGIVNING

Ekstern karriererådgivning gis dersom våre saksbehandlere mener de ikke har den nødvendige kompetanse. Det er Krifa som avgjør hvorvidt det foreligger manglende kompetanse.

Karriereveiledning er begrenset til én time per arbeidsgiver og én time per år.

Krifa beslutter hvilken virksomhet som benyttes til karriereveiledning.

8. PRIVATRETTSLIG ADVOKATBISTAND

Vår advokatforbindelse Bing Hodneland yter én times juridisk bistand til KRIFA-medlemmer, begrenset til én gang pr. år.

Bing Hodneland vil gjennomgå rettslige problemstillinger, avklare frister, eventuell forsikringsdekning mm. og informere om potensielle kostnader ved en eventuell forfølgning av krav/prosesser etc.

Kvalifisert bistand innen angitt rettsområde vil ordinært bli levert muntlig i møte med medlemmet i Bing Hodnelands kontorer, pr telefon eller e-post om det er hensiktsmessig.

Det opprettes et klientforhold mellom Bing Hodneland og medlemmet. Det utstedes ikke oppdragsbekreftelse med mindre medlemmet selv beslutter å engasjere Bing Hodneland etter den ene timen som er finansiert av KRIFA.

9. PENSJONSRÅDGIVNING

Vår pensjonsrådgivningsforbindelse yter én times pensjonsrådgivning pr. medlem.

Bistanden vil bli levert muntlig i møte med medlemmet, pr telefon eller e-post om det er hensiktsmessig.

10. FRYSE MEDLEMSKAPET

Ved ufrivillig arbeidsløshet kan medlemmet fryse medlemskapet.

Å fryse medlemskapet innebærer at medlemmet ikke betaler kontingent. Medlemmet har ikke rett til juridisk rådgivning eller bistand, eller andre rettigheter som følger av medlemskapet i perioden medlemskapet er fryst.

Ufrivillig arbeidsløshet innebærer i denne sammenheng at medlemmet er oppsagt med bakgrunn i virksomhetens eller arbeidsgivers forhold, eller er permittert.

Medlemskapet må aktiveres av medlemmet senest fra det tidspunkt arbeidet gjenopptas, for å unngå at det påløper ny karantenetid, jfr. pkt. 5. Medlemmet er ansvarlig for å dokumentere tidspunktet for gjenopptak av arbeidet

11. OPPSIGELSE

Ved oppsigelse av medlemskapet, må kontingent for innværende fakturaperiode, samt eventuell tidligere utbetalt kontingent, betales. Én fakturaperiode utgjør én måned. Medlemmet er utmeldt av Krifa på det tidspunkt inneværende fakturaperiode utløper.

Oppsigelse skal skje skriftlig, enten pr. post eller pr. epost.

12. TVUNGEN UTMELDING

Ved manglende betaling av kontingent og/eller ved gjentatte forsinkede betalinger kan medlemskapet opphøre ved tvungen utmelding.

Ved tvungen utmelding må skyldig medlemskontingent betales. Skyldig kontingent innfordres gjennom inkasso.

13. PERSONVERN

Krifa er forpliktet til å beskytte de opplysninger vi har om våre medlemmer.

Vår personvernerklæring finner du på krifa.no/personopplysninger eller direkte via denne linken: krifa.no/personopplysninger.

Her kan du blant annet lese mer om:

  • Hvordan du kan kontakte Krifa vedrørende personvernsikkerhet
  • Hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger i Krifa
  • Hvilke personopplysninger vi behandler, og hvor lenge vi lagrer dem
  • Dine rettigheter til innsyn i dine personopplysninger

Søk