Kan du ta egenmelding etter sykemelding?

La oss si at du som arbeidstaker har vært sykemeldt i fire måneder på grunn av prolaps. Når sykemeldingen er over og du er tilbake i arbeid, får du halsbetennelse etter et par dager på jobb. Har du rett til å bruke egenmelding da?

Egenmelding innebærer at du som arbeidstaker melder ifra om sykdom til din arbeidsgiver og har gyldig fravær uten at det foreligger dokumentasjon fra lege. Du som arbeidstaker har fire egenmeldingsperioder i løpet av en periode på 12 måneder. Du kan bruke egenmelding i inntil tre kalenderdager om gangen i løpet av en periode på 16 kalenderdager. For at du skal kunne bruke egenmelding må ha du ha vært ansatt hos arbeidsgiveren din i minst to måneder.

Rett til egenmelding etter sykmelding

Dersom en arbeidstaker skal bruke egenmelding etter en sykmelding må to vilkår være oppfylt: For det første må fraværet være innenfor arbeidsgiverperioden. For det andre må arbeidstakeren ha gjenopptatt arbeidet minst én dag etter det legemeldte fraværet.

At fraværet må være innenfor arbeidsgiverperioden betyr at fraværet må være innenfor de første 16 dagene av sykefraværet. Begge vilkårene må være oppfylt for at egenmelding skal kunne benyttes. Dersom du som arbeidstaker har hatt et lengre sykefravær som har strukket seg utover en arbeidsgiverperiode, er det altså ikke tilstrekkelig at man gjenopptar arbeidet én dag. Man vil da fortsatt ikke ha mulighet til å benytte seg av egenmelding.

Det korte og enkle svaret er altså at egenmelding ikke kan brukes umiddelbart etter en sykemelding. Det er følgelig ikke mulig å forlenge sykmeldingen din med en egenmelding. Dersom du ikke oppfyller vilkårene for å bruke egenmelding, må du ta kontakt med din lege for å få en sykemelding.

Arbeidsgiver kan nekte deg å bruke egenmelding

Hvis du som arbeidstaker har brukt opp dine egenmeldinger innenfor perioden på 12 måneder, kan arbeidsgiver nekte å dekke ditt fravær dersom du ikke har sykemelding. Arbeidsgiveren din kan også nekte deg å bruke egenmelding dersom vedkommende har mistanke om at fraværet ditt skyldes noe annet enn sykdom/skade. Arbeidsgivers rett til å frata arbeidstaker egenmeldingsretten følger av folketrygdlovens § 8-27. Før arbeidsgiver treffer en slik beslutning skal imidlertid arbeidstakeren få mulighet til å uttale seg om saken.

Har du spørsmål om egenmelding eller trenger du hjelp i forbindelse med en sak? Ta kontakt på chat, epost-adressen vår post@krifa.no eller telefonnummeret 22 72 00 20. Du kan nå oss i våre åpningstider mandag-fredag fra klokken 09.00 – 15.00.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com