Dagpenger ved permittering og oppsigelse

Dagpenger ved permittering og oppsigelse
Svært mange arbeidstakere har den siste tiden blitt permittert som følge av Korona-situasjonen. En del arbeidstakere har også blitt oppsagt. 
Det har kommet nye regler om dagpenger med ikrafttredelse fra den 20. mars 2020 med varighet ut 2020. 

Perioden på til sammen 20 dager med ordinær lønn inntil 6G for permitterte regnes ikke som dagpenger, og du kan lese mer om dette her

Inngangsvilkårene for å ha rett til dagpenger er sammenfallende for de som er permittert og de som har blitt arbeidsløs grunnet arbeidsgivers forhold. 

Hovedvilkårene:

  • Du må oppholde deg i Norge og være medlem av folketrygden
  • Du må være minst 40 % permittert, eller oppsagt i 40 % av din stilling 
  • Du må ha tjent minst 78 894 kroner (0,75 G) det siste året, eller 224 681 kroner (2,25 G) de siste 3 årene.
  • Du må være villig til å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden. For de som er oppsagt må man følge individuell aktivitetsplan som er fastsatt i samarbeid med NAV.

Hvordan søke om dagpenger gjennom NAV

  • Registrer deg som arbeidssøker
  • Søke dagpenger i eget søknadsskjema og legge relevant dokumentasjon 
  • Du må sende meldekort hver 14. dag 

På grunn av koronavirus har NAV lengre saksbehandlingstid på søknader om dagpenger. Permitterte og arbeidsledige som venter på å få behandlet søknaden kan søke om forskudd på dagpenger. 

NAV har en egen veiviser for arbeidstakere som er rammet av Korona-situasjonen her

Hvor mye kan du få?

  • Du kan få 80 % av dagpengegrunnlaget under 3 G (299 574 kroner)
  • 62,4 % av dagpengegrunnlaget mellom 3 G (299 574 kroner) og 6 G (599 148 kroner)

Kilde: NAV 

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com