Lovendringer fra 1. januar 2020

lønn på julaften og nyttårsaften

Ved inngangen til det nye året er det en rekke nye lover og forskrifter som trer i kraft. På arbeidsrettens område er det først og fremst reglene for varsling som har vært gjenstand for omfattende endringer.

Varsling

Det har vært økt fokus på varsling på arbeidsplassen de senere år, og fra 1. januar 2020 ble alle bestemmelser i arbeidsmiljøloven kap. 2A om varsling endret. Det har blitt innført nye regler i tillegg til at gjeldende regler har blitt konkretisert. Totalt sett styrkes vernet for arbeidstakere som varsler.

De viktigste endringene er:

  • Krav om at arbeidsgivers rutiner for varsling også skal omfatte arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling.
  • Det fremgår eksplisitt at varslingsreglene ikke omfatter arbeidstakers eget forhold. Dette klargjør at varslingsreglene normalt ikke gjelder for personalkonflikter og uenigheter om gjennomføringen av arbeidsavtalen.
  • Fremgangsmåten ved varsling er konkretisert.
  • Arbeidsgivers undersøkelsesplikt er lovfestet.
  • Lovfesting av forbudet mot gjengjeldelse og arbeidsgivers omsorgsplikt.
  • Ny regel om objektivt erstatningsansvar ved brudd på gjengjeldelsesforbudet.

De nye reglene for varsling finner du på Lovdata her.

Skatt

Skatt på alminnelig inntekt er 22 prosent i 2020.

Fullstendig oversikt over skattesatser i 2020 finner du på Regjeringens hjemmeside.

Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/endringer-i-regelverk-fra-1.-januar-2020/id2680956/

https://www.finansnorge.no/arbeidsgiver/arbeidsrett/nyheter-dommer-og-lovendringer/lovendringer/lavterskeltilbud-for-handheving-av-seksuell-trakassering/

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2020/id2671009/

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com