Stress er ingen skam

Stress er ingen skam

Sammenhengen mellom stress og skam får stadig større oppmerksomhet og med særlig interesse for hva som driver og dreper vår arbeidslyst. I denne artikkelen ser vi nærmere på sammenhengen mellom stress og skam og kommer med forslag til hva som skal til for å unngå begge deler.

Med inspirasjon fra Aristoteles og hans definisjon av skam, har Pernille Steen Pedersen forsket i arbeidsrelatert stress og årsaker til stress. Utfra dette har hun identifisert skammen som angsten for å bli avslørt. Helt konkret handler dette om følelsen av at andre skal oppdage at man ikke er god nok til å utføre jobben sin. Dette gir en følelse av skam og kan utvikle seg til stress.

Frykt for feil

En undersøkelse gjort i Danmark av Krifas Videnskabscenter, viser at mange ansatte er redde for å gjøre feil og bebreider seg selv når de ikke lykkes på jobb.

Om man har en tendens til å vende blikket innover og bebreide seg selv når man har en opplevelse av å ikke lykkes i jobben sin, vil det kunne føre til en følelse av skam og stress. Samtidig viser undersøkelsen at de fleste dansker mener det er viktig å være god i jobben sin. Så hvis man synes det er viktig å gjøre en god jobb og samtidig ha en opplevelse av at man ikke er god nok, kan man risikere å ende i en ond spiral med både skam og stress.

Fra skam til god arbeidslyst

Pernille Steen Pedersen beskriver skam som en følelse som vi kan reagere med i situasjoner hvor vi har med vår selvfølelse og selvrespekt. Skam oppstår når det blir for stor avstand mellom hvordan vi gjerne vil være og de faktiske mulighetene vi har. En av de største stressproblematikker i det moderne arbeidsliv handler nettopp om en opplevelse av at man ofte må gå på kompromiss med det man selv synes er en forsvarlig oppgaveløsning.

Hvis vi ikke får hjelp til å endre opplevelsen av skam og skyld til en opplevelse av god arbeidslyst, risikerer vi konstant å gå rundt med en evig frykt for å bli avslørt som en som  ikke løser oppgaven godt nok. Det er heldigvis en vei ut av skammen. Ifølge Pernille Steen Pedersen er det først og fremst viktig å bli oppmerksom på hva man er redd for om ens leder skal kunne hjelpe. Hennes forskning peker på to reaksjonsmønstre på skam – problemløserreaksjonen og relasjonsmestringsreaksjonen – som begge vekkes til live i relasjon med andre. Det betyr at for medarbeidere som primært reagerer på skam som problemløser bør lederen setter tydelige rammer for oppgaveløsningen og gi medarbeideren den nødvendige tid og ro til å kunne løse oppgaven. For medarbeideren som primært reagerer på skam som relasjonsmestring er det særlig viktig at lederen tar seg tid til å lytte til medarbeideren, gi mulighet til å snakke om det og for øvrig møte medarbeideren med forståelse.

Den sosiale mestring er viktig

Pernille Steen Pedersen peker på behovet for at vi løfter opp relasjoner frem for individer. Dette understøttes også av Krifas danske rapport «God Arbejdslyst Indeks 2018», hvor vi peker på viktigheten av å styrke det vi har kaldt for den sosiale mestring – dvs. den enkeltes opplevelse av å føle seg tilstrekkelig kompetent og parat til å samarbeide og kunne omgås sosialt blant kolleger og ledere. Den sosiale mestring er viktig både for leder og medarbeider – også når det handler om å få bukt med skammen og følelsen av å ikke være god nok.

Følelser skal tas alvorlig

Steen Pedersen legger i sin bok ”Slip stress ud af skammekrogen”, ikke skjul på at hun alltid anser stress for å være et element man må forholde seg til i et moderne arbeidsliv. Vi kan ikke utrydde stress, men vi kan lære å håndtere den ved at etablere det hun kaller en ny relasjonell anerkjennelsespraksis hvor den dårlige samvittigheten og skammen ikke får lov til at styre vårt arbeidsliv. En slik relasjonell anerkjennelsespraksis handler om at lederen forstår skammens vesen hos medarbeideren og forstår medarbeiderens reaksjonsmønster. Det betyr først og fremst at følelser må tas på alvor i relasjonene på arbeidsplassen i stedet for å bli kritisert eller ignorert.

Som medlem i Krifa ønsker vi å hjelpe deg i alt rundt ditt arbeidsliv, også når du opplever stress på din arbeidsplass. Kontakt oss på via vår hjemmesiden www.krifa.no, på chat eller send en mail til post@krifa.no om

Artikkelen er skrevet ut fra en artikkel av seniorkonsulent Christian Borrisholt Steen i Krifas Videncenter for God Arbejdslyst.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com