Jobber du i et konsern – nå får du sterkere rettigheter

Nå får du bedre ansettelsesvern, dersom du jobber i et såkalt konsern. Dersom det for eksempel blir snakk om nedbemanning, står du fremover mye sterkere enn før.

Stortinget har nylig vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2024. En vesentlig endring er utvidelsen av arbeidsgiveransvaret i konsernforhold. Disse endringene, spesielt aktuelle ved nedbemanning i konsern, har som formål å styrke konsernsansatte sine rettigheter. Nedenfor kan du lese mer om endringene som du som arbeidstaker bør være oppmerksom på.

Annen passende stilling i konsernet

Tidligere hadde arbeidsgivere som stod overfor nedbemanning, en plikt til å tilby arbeidstakeren annet passende arbeid innenfor samme virksomhet. Siden lovendringen trådte i kraft 1. januar 2024 har arbeidstakere nå også rett til annet passende arbeid i andre konsernselskap. Arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid er dermed utvidet til å omfatte stillinger i alle foretak som inngår i et konsern.

Dette innebærer at dersom en ansatt blir sagt opp, og det viser seg at det fantes annet passende arbeid i et annet konsernselskap som vedkommende skulle ha fått tilbud om, vil oppsigelsen bli ansett som usaklig. Det er viktig å merke seg at plikten til å tilby annet arbeid i enkelte tilfeller kan avgrenses til deler av et konsern, forutsatt at avgrensningen er basert på saklige kriterier og har blitt drøftet med tillitsvalgte.

Utvidelse av konsernansattes fortrinnsrett

Arbeidstakere vil nå også inneha en fortrinnsrett til ny ansettelse i andre selskaper innenfor konsernet. Denne rettigheten gjelder i tillegg til fortrinnsretten den ansatte har i virksomheten der vedkommende var ansatt, og representerer dermed en betydelig styrking av den ansattes rettigheter ved nedbemanning.

Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp. Den omfatter alle selskaper som til enhver tid er en del av konsernet. I motsetning til plikten til å tilby annen passende stilling, er det ikke mulig å begrense fortrinnsretten til bare deler av konsernet.

Selv om arbeidsgiver ikke vil være forpliktet til å ta kontakt med arbeidstakere med fortrinnsrett for å avklare interessen, må konsernet likevel etablere ordninger som gir arbeidstakere med fortrinnsrett mulighet til å holde seg orientert om ledige stillinger i konsernet.

Nye ordninger for informasjon og drøfting

Konserner med minst 50 ansatte er nå pålagt å etablere klare rammer for samarbeid, informasjonsutveksling og drøfting mellom arbeidstakerne og virksomhetene i konsernet. Det er ingen konkrete regler for hvordan dette skal gjøres, men kan tilpasses forholdene som gjelder i det enkelte konsern. Dette kan inkludere etablering av et samarbeidsorgan eller annen tilsvarende samarbeidsform. Drøfting med samarbeidsorganet må skje dersom det foreligger mulige utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger som kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i flere selskap innenfor konsernet. Disse drøftingene skal gjennomføres i samråd med tillitsvalgte.

Har du spørsmål eller trenger du hjelp i forbindelse med nedbemanning?

Ta kontakt på chat, e-postadressen vår post@krifa.no eller telefonnummeret 22 72 00 20. Du kan nå oss i våre åpningstider mandag-fredag fra klokken 9-15.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com