Viktige endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2023

Høysesong for endringer på arbeidsplassen

Fra 1. januar 2023 trådte flere lovendringer av betydning for deg som arbeidstaker i kraft. Gjennom endringer i arbeidsmiljøloven er retten til heltid blitt styrket, noe som også påvirker deg som arbeider deltid. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke endringer det er verdt å merke seg. 

Ny hovedregel om at arbeidstaker skal ansettes på heltid

Gjennom lovendringene som trådte i kraft fra 1. januar 2023 er hovedregelen nå at alle nyansettelser skal være på heltid. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-1 b første ledd. Endringen innebærer ikke i seg selv noe forbud eller rettslig begrensning i arbeidsgivers adgang til å ansette på deltid, men bestemmelsen er ment å fremme heltidskultur, bidra til bevisstgjøring i virksomhetene og motvirke unødvendig bruk av deltid. 

Dersom arbeidsgiver ønsker å ansette noen på deltid, skal behovet for deltid derfor nå dokumenteres skriftlig og drøftes med tillitsvalgte før arbeidsgiver velger å gå til ansettelse av en deltidsansatt, jf. § 14-1 b andre ledd. Kravet om drøfting forutsetter at dokumentasjonen gir tilstrekkelig informasjon til å sette partene i stand til å gjennomføre en reell drøfting av virksomhetens bruk av deltid. 

Dokumentasjons- og drøftingsplikten gjelder ikke for de tilfellene der arbeidstaker har lovbestemt rett til deltid, for eksempel etter arbeidsmiljøloven § 10-2 fjerde ledd som gir arbeidstaker rett til redusert arbeidstid på grunn av alder eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det. 

Arbeidstilsynet er gjennom endringene gitt myndighet til å kontrollere at arbeidsgiver har overholdt dokumentasjons- og drøftingsplikten etter § 14-1 b andre ledd. 

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Fortrinnsretten for deltidsansatte er blitt utvidet slik at den ikke bare gjelder fremfor ekstern ansettelse, men at den nå også skal gjelde fremfor at arbeidsgiver foretar innleie i virksomheten. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-3 første ledd. 

Arbeidsmiljøloven § 14-3 andre ledd er nytt og innebærer at deltidsansatte også har fortrinnsrett til “ekstravakter og lignende” i virksomheten fremfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet. Bestemmelsen begrenser altså arbeidsgivers adgang til å benytte ekstern arbeidskraft til å dekke opp behovet for ekstravakter eller lignende, ved at deltidsansatte gis fortrinnsrett til dette arbeidet. Det avgjørende er ikke om vakten eller arbeidet kalles “ekstravakt”, men om arbeidet i realiteten er å regne som en ekstravakt, ref bruken av “og lignende” i bestemmelsen. 

Kilde: Regjeringen

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com