Hjemme med sykt barn

På denne tiden av året, er syke barn et velkjent fenomen. Barnehager og skoler er ofte strenge med å ta imot barn som har fått en skikkelig forkjølelse, eller har andre sykdomssymptomer.

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven regulerer din rett til fri og lønn i forbindelse med syke barn.

Din rett til fri

Arbeidstakere som har omsorg for barn har rett til fri i følgende tilfeller:

  • For nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt
  • Hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølgning i forbindelse med sykdom, eller
  • Hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon etter denne paragraf på grunn av et annet barn

Retten til permisjon gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år, og bestemmelsen gir rett til permisjon for inntil 10 dager per forelder/foresatt. Har du omsorg for minst tre barn har du rett på 5 dager ekstra, totalt 15 dager. Retten til permisjon gjelder for hver enkelt forelder.

Det er åpnet for rett til flere dager permisjon dersom barnet har kronisk eller langvarig sykdom, eller nedsatt funksjonsevne. I disse tilfellene har arbeidstaker rett til inntil 20 dager permisjon – man søker NAV om disse ekstra omsorgsdagene. Rett til denne typen permisjon er også utvidet, og gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

I de tilfellene der en forelder har omsorg for barn/barnet alene, dobles antall permisjonsdager. Det samme gjelder også i de tilfellene det er to om omsorgen, men den ene er langvarig avskåret fra tilsynet med barnet på grunn av nedsatt funksjonsevne eller innleggelse på helseinstitusjon som langtidspasient eller liknende.

Retten til permisjon kan overføres med inntil halvparten av dagene hvert kalenderår, til mor eller far med samværsrett, eller til den som arbeidstaker bor sammen med og som ikke har omsorg for egne barn.

Din rett til lønn/omsorgspenger

For å ha rett til omsorgspenger i forbindelse med sykt barn, må arbeidstaker ha vært i arbeid i minst 4 uker før permisjonen skal benyttes, og man må som hovedregel oppholde seg i Norge.

Omsorgspengene beregnes på samme måte som sykepenger, altså med utgangspunkt i pensjonsgivende inntekt de siste tre månedene. Det ytes stønad for 100 % av grunnlaget inntil grensen på 6 G (for tiden kr. 711 720).

Vi i Krifa hjelper deg som medlem hvis du har konkrete spørsmål i forbindelse med regelverket. Vi er her for deg!

Søk