Overføring av ferie

Overføring av ferie
Får du ikke tatt ut all ferien din i år? Det er regler og avtalemuligheter for hvordan du løser dette.. Krifa hjelper våre medlemmer med mange saker, deriblant overføring av ferie, og vi har her laget en enkel oversikt til deg her.

Ferieloven skal sikre at du som arbeidstaker får avviklet ferie hvert ferieår. Loven legger til rette for at du har mulighet til dette ved at du får utbetalt feriepenger. Ved ferieavvikling vil du ikke motta lønn, men du får utbetalt feriepenger som skal kompensere for lønnsbortfallet.

I henhold til ferieloven plikter alle arbeidstakere å avvikle ferien de har krav på, samtidig som arbeidsgiver har en plikt til å legge til rette for at de ansatte avvikler den avtalte ferien i løpet av ferieåret. I noen tilfeller vil det oppstå situasjoner hvor arbeidstaker ikke har fått avviklet den lovbestemte ferien. Dette kan være blant annet være på grunn av bestemte arbeidsoppgaver, permisjon eller sykemelding. Spørsmålet er om man har mulighet til å overføre feriedager til neste ferieår?

Overføring av ferie på grunn av manglende ferieavvikling

Ferieloven § 7 tredje ledd regulerer adgangen til å overføre gjenstående feriedager til påfølgende ferieår.

Hvis arbeidstaker ikke får avviklet hele ferien før utgangen av året, kan man inngå en avtale med arbeidsgiver om å overføre de resterende feriedagene til påfølgende år. I henhold til ferieloven har arbeidstakere mulighet til å overføre 2 uker (12 virkedager) ferie til neste ferieår. Avtalen om overføring av feriedager må være skriftlig.

Dersom arbeidstaker ikke har avviklet den lovbestemte ferien foreligger det et brudd på ferieloven, da arbeidsgiver plikter å sørge for at full ferie avvikles innen utløpet av ferieåret. De gjenstående feriedagene vil dermed automatisk bli overført til neste ferieår. Dersom det er arbeidsgivers forhold som er grunn til at arbeidstakeren ikke har fått avviklet den lovbestemte ferien, kan arbeidsgiver i enkelte tilfeller også kreve erstatning etter § 14, jf. ferieloven § 7.

Avtalefestet ferieuke

De fleste arbeidstakere har rett til fem uker ferie. Ettersom det fremgår av ferieloven at man har krav på 25 dager ferie (4 uker pluss 1 dag) vil den siste ferieuken ikke være regulert av ferielovens bestemmelser. Det betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker står friere til å avtale hvordan man skal løse situasjonen hvor arbeidstaker ikke har avviklet den femte ferieuken.

Om det ikke foreligger en avtale som begrenser mulighetene for overføring kan partene avtale å overføre den femte ferieuken. Da vil arbeidstaker kunne overføre den femte ferie uken og i tillegg de 12 virkedagene som er beskrevet overfor.

Overføring av ferie på grunn av sykdom

Arbeidstakere som har vært sykemeldt store deler av ferieåret og ikke har hatt mulighet til å avvikle den lovbestemte ferien innen ferieårets utløp, kan kreve å få overført 12 virkedager til neste ferieår, jf. ferieloven § 7 tredje ledd. Overføring av de resterende feriedagene som ikke har blitt avviklet på grunn av sykdom skal bli overført uavhengig av om arbeidsgiver godtar kravet eller ikke.

Om arbeidsgiver har bedt arbeidstaker om å avvikle ferie når vedkommende har vært arbeidsfør, og arbeidstaker har motsatt seg dette, har man ikke krav på å få overført de resterende dagene. Arbeidstaker kan da kreve at feriepengene for den aktuelle perioden blir utbetalt ved første lønnsutbetaling etter utløpet av ferieåret.

Adgangen til å overføre 12 virkedager grunnet sykdom kommer i tillegg til den avtalte adgangen til å overføre feriedager som beskrevet overfor. Det betyr at en arbeidsgiver som har vært sykemeldt kan avtale at 12 virkedager overføres til påfølgende ferieår, og i tillegg skal 12 virkedager overføres på grunn av sykdom.

Overføringen skjer ikke automatisk, og arbeidstaker må derfor gjøre kravet gjeldende overfor arbeidsgiver innen utløpet av ferieåret.

Overføring av ferie på grunn av permisjon

En arbeidstaker som har vært i permisjon og som ikke har fått avviklet ferie kan avtale å overføre inntil 12 virkedager til påfølgende ferieår. For at arbeidstaker skal overført de resterende feriedagene som ikke har blitt avviklet på grunn av permisjon, kreves det en avtale med arbeidsgiver. Det betyr at dette ikke er noe som skjer ensidig, slik som overføring på grunn av sykdom. Om det ikke foreligger en avtale innen utløpet av ferieåret vil de resterende feriedagene falle bort. Arbeidstaker kan kreve å få utbetalt feriepenger for den aktuelle perioden ved første lønnsutbetaling etter utløpet av ferieåret, ettersom ferien ikke har blitt avviklet.

Økonomisk kompensasjon for ikke-avviklet ferie?

Arbeidstakere som ikke har fått avviklet lovbestemt ferie har ikke krav på kompensasjon for dette utover lønn for de dagene arbeidstaker faktisk har jobbet. Har du blitt trukket for ferie som ikke har blitt avviklet kan du kreve dette tilbakebetalt.

Dersom opptjente feriepenger ikke er blitt utbetalt skal dette utbetales, men det er ikke adgang til å få utbetalt lønn for de gjenstående feriedagene.

En arbeidstaker som har fem ferieuker og ikke avvikler den siste uken, kan få økonomisk kompensasjon for denne dersom det foreligger en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om en slik løsning.

Les mer om ferie og feriepenger:

Ferie og korona

Det mange som har kjent på utfordringer knyttet til ferie og korona, herunder:

  • Arbeidsgivere har gått konkurs og dermed ikke utbetalt feriepenger.
  • Usikkerhet angående avvikling (og utbetaling av feriepenger) neste år
    grunnet permittering.
  • Avviklet ferie, men uten å få inntekt den aktuelle perioden da
    feriepengene ble utbetalt tidligere i år, og arbeidstaker var permittert når
    ferien ble avviklet hvilket gjorde at man ikke mottok dagpenger.
  • Byttet arbeidsgiver midt i ferieåret.

Vi hjelper våre medlemmer med spørsmål knyttet til ferieoverføring og ferie
generelt. Kontakt oss gjerne for å avklare din situasjon konkret!

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com