Alt du må å vite om særlig uavhengig stilling

En del stillinger defineres som særlig uavhengig. For disse stillingene gjelder som utgangspunkt ikke arbeidstidsreglene.

At arbeidsmiljølovens alminnelige grense for arbeidstid tilsvarende 9 timer per dag og 40 timer per uke, ikke gjelder for denne stillingskategorien, er noe av det som har størst praktisk betydning. Det innebærer også at arbeidstaker ikke har rett til overtidsbetaling.

Hva kjennetegner en særlig uavhengig stilling?

Hvorvidt en stilling er ledende eller særlig uavhengig beror på en konkret vurdering, der formuleringen i arbeidsavtalen kun er et moment i vurderingen.

Med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Som arbeidstaker vil du typisk da ha muligheten til å selv prioritere egne oppgaver, ved å selv bestemme hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.

Det er ikke nok at arbeidstaker bare kontrollerer egen arbeidstid, ved å ha fleksibel arbeidstid eller visse lederfunksjoner. En særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.

Regler for særlig uavhengig stilling

Terskelen for å benytte seg av arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger er streng og det skal mye til for at en stilling kan karakteriseres som dette. Hvis det oppstår spørsmål om du faktisk oppfyller kravene til å være ansatt i en slik stilling skal det vurderes hvilke arbeidsoppgaver du faktisk gjør, og hvilken funksjon du har i virksomheten. Det er disse to forholdene som skal være avgjørende.

Arbeidstilsynet har oppstilt følgende spørsmål for at du som arbeidstaker skal kunne få en pekepinn på om du faktisk har en særlig uavhengig stilling eller ikke:

  •   Har arbeidstakeren mulighet til å prioritere arbeidsoppgavene sine?
  •   Har arbeidstakeren mulighet til å bestemme når arbeidet skal utføres, og hvordan det utføres?
  •   Har arbeidstakeren mulighet til å delegere arbeidsoppgaver til andre? 
  •   Har arbeidstakeren en overordnet og ansvarsfull stilling med mulighet for å forplikte virksomheten rettslig eller økonomisk?
  •   Har arbeidstakeren mulighet til å påvirke frister og andre ytre forutsetninger for arbeidet?
  •   Styrer arbeidstakeren egen arbeidstid, uten at arbeidsgiver kontrollerer når og hvor lenge arbeidstakeren jobber?
  •   Gjenspeiler lønnen ansvaret og selvstendigheten som ligger i stillingen?

Overtid og lønnsnivå for særlig uavhengig stilling

En særlig uavhengig stilling vil ofte kreve mye av deg som arbeidstaker. Arbeidsbelastningen er vanligvis stor, men uten at du har rett til overtidsbetaling. Avtalt lønn bør gjenspeile dette. Dersom grunnlønnen din er lav vil du kunne risikere en svært lav timebetaling dersom arbeidet krever mange nedlagte arbeidstimer. Å forhandle frem en god grunnlønn er derfor spesielt viktig i en slik stilling.

Kontakt Krifa på tlf.nr. 22720020 eller post@krifa.no dersom du har spørsmål knyttet til din stillingskategori.

Kilde: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/ledende-og-sarlig-uavhengige-stillinger/

Søk