Langtidssykemeldt? Pass på dette!

Langtidssykemeldt? - pass på dette

 

Mange arbeidstakere opplever at de havner i en situasjon der de blir sykemeldt over lengre tid. Man har som arbeidstaker rett til sykepenger i opptil ett år. Problemet som vi erfaringsmessig ser kan oppstå, er at oppfølgningen fra arbeidsgiver og/eller NAV svikter i sykemeldingsperioden. Resultatet av dette kan i verste fall være at man står uten ytelse fra NAV eller inntekt fra arbeidsgiver når retten til sykepenger har utløpt.

Arbeidstaker har også en medvirkningsplikt i form av å bidra til å gjennomføre oppfølgingsplaner, delta på dialogmøter mv. Dette er imidlertid ikke nok til å sikre tilbakeføring til arbeid eller en annen form for stønad fra NAV dersom arbeidsgiver og/eller NAV ikke følger det regelverket som er fastsatt for oppfølgning av sykemeldte.

Sykemelding – Oppfølging fra arbeidsgiver og NAV

Som sykemeldt arbeidstaker bør du selv sette deg inn i regelverket som gjelder, og selv ta ansvar dersom du ser at arbeidsgiver og NAV ikke følger opp sine plikter.

De viktigste oppfølgningsaktivitetene er:

  • Innen 4 uker: Arbeidsgiveren din skal ta initiativ til å utarbeide en oppfølgingsplan sammen med deg. Planen skal godkjennes av deg, og den som har sykmeldt deg (sykmelder) skal ha kopi av planen når den er utarbeidet.
  • Innen 7 uker: Arbeidsgiveren din skal innkalle deg til dialogmøte 1. Ved behov kan andre aktører, som for eksempel sykmelder, bedriftshelsetjenesten, NAV og/eller tillitsvalgt/verneombud delta. Du må samtykke dersom sykmelder innkalles.
  • 8 uker: NAV og sykmelder skal vurdere om du kan være delvis i arbeid, eventuelt med tilrettelegging på arbeidsplassen.
  • Innen 6 måneder: NAV skal innkalle deg til dialogmøte 2 sammen med arbeidsgiveren din og eventuelt med den som har sykmeldt deg.

Dersom arbeidsgiver eller NAV ikke følger opp punktene som nevnt ovenfor, forsøk selv å ta initiativ til oppfølgingsplan og møter. Dersom dette ikke nytter, ta kontakt med din fagforening eller et advokatfirma med kompetanse på arbeidsrett. Er du medlem i Krifa, vil vi selvfølgelig bistå deg i saken.

En god oppfølgning vil i de fleste tilfeller gjøre at du som arbeidstaker unngår usikkerhet knyttet til økonomi og arbeid etter at retten til sykepenger har utløpt. Skal du søke på ytelser fra NAV, f.eks. arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon, vær tidlig ute. 

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com