Regler for hjemmekontor

regler for hjemmekontor

Til tross for at mange nå er tilbake på jobb som normalt, er hjemmekontor helt eller delvis fortsatt aktuelt for mange. 

Utgangspunktet for regulering av et ansettelsesforhold er arbeidsmiljøloven, supplert med eventuelle forskrifter, lover, individuelt forhandlede arbeidsavtaler, tariffavtaler og arbeidsgivers styringsrett. I forbindelse med hjemmekontor er spesielt forskriften om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem av interesse. 

Forskriften ble vedtatt i 2002 og tanken var å gjøre det enklere for både arbeidstakere og arbeidsgivere å organisere hjemmekontorordninger. Forskriften kommer til anvendelse for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem, men gjelder ikke «kortvarig» eller «tilfeldig» arbeid jf. forskriftens § 1. Dette betyr med andre ord at forskriftens bestemmelser bare kan gjøres gjeldende for langvarig hjemmekontor, for eksempel hvor hjemmekontor er en fast ordning en fast dag i uken.

Det er ved flere anledninger slått fast at forskriften ikke gjelder ved såkalt pålagt hjemmekontor i forbindelse med koronapandemien, med mindre hjemmekontor etter en stund blir en varig ordning der man som nevnt sitter hjemme på faste dager for å avlaste trykket med folk på arbeidsplassen.

Så hvilke regler for hjemmekontor gjelder i de ulike tilfellene?
Og hvilke regler for hjemmekontor gjelder for deg?

Hjemmekontor som sporadisk ordning

Sitter du sporadisk på hjemmekontor gjelder forskriften ikke for deg. Dette betyr at du og din arbeidsgiver i all hovedsak må forholde dere til de reglene som følger av arbeidsmiljøloven, supplert med eventuelle individuelt forhandlede avtaler, arbeidsgivers styringsrett og andre lover som gjelder i arbeidsforholdet.

Dette har den konsekvens at de reglene som er knyttet til arbeidsforhold, arbeidsmiljø, arbeidstid og så videre, som gjelder på arbeidsplassen også gjelder tilsvarende når du arbeider hjemmefra på hjemmekontor.

Selv om det ikke stilles noe krav om at det settes opp en skriftlig avtale om hjemmekontor mellom deg og din arbeidsgiver, da man er utenfor forskriftens virkeområde, er det likevel anbefalt at arbeidsgiver utarbeider en veiledning eller noen retningslinjer knyttet til gjennomføringen av hjemmekontorordningen. Dette vil bidra til å skape både trygghet og tydelighet for arbeidstakerne, og trolig også minske usikkerhet knyttet til de arbeidsoppgavene som skal gjennomføres.

Hjemmekontor som fast ordning

Sitter du på hjemmekontor fordi dette er en varig ordning du har hos din arbeidsgiver gjelder forskriften for deg. 

For slik hjemmekontorordning skal det inngås skriftlig avtale, i tillegg til den arbeidsavtalen du har i bunnen. Forskriftens § 2 ramser opp en rekke punkt som minst må være nedfelt i denne avtalen. Disse punktene skal skape en trygghet og forutberegnelighet rundt hjemmekontorordningen.

I tillegg til krav om skriftlig avtale om hjemmekontor, oppstilles det plikter for både arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Arbeidsgiver plikter å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, så langt det er praktisk mulig. Dette knytter seg både til arbeidsgivers sikkerhet, helse og velferd, så vel som arbeidssted, arbeidsutstyr og innemiljø. Det stilles med andre ord krav til både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Videre gjelder reglene om internkontroll også i arbeidstakerens private hjem, og Verneombudet og arbeidsmiljøutvalget er pliktige til så langt det er praktisk mulig å ivareta arbeidstakerne interesser. I forbindelse med arbeidsgivers plikter knyttet til arbeidsmiljøet er det oppstilt en medvirkningsplikt hos arbeidstaker. Arbeidstaker er pliktig til å medvirke til gjennomføring av de tiltakene som arbeidsgiver setter i verk for å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø.

Til tross for reguleringene er det likevel et poeng å påpeke at det i forskriften er gjort unntak fra arbeidsmiljølovens regler i kapittel 2, kapittel 3 med unntak av § 3-1 og kapittel 4.

Helt avslutningsvis er det i forskriften oppstilt egne regler om arbeidstid på hjemmekontor.
Etter forskriftens § 6 er det slått fast at heller ikke de alminnelige reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven §§ 10-4, 10-5, 10-6, 10-10 og 10-11 gjelder for hjemmekontor. Den alminnelige arbeidstiden er etter forskriften 40 timer, og pålagt arbeid utover dette skal regnes som overtid. Arbeid mellom klokken 23.00 og 06.00 eller 24.00 og 07.00 er nattarbeid og skal ikke overstige mer enn 8 timer i døgnet. Når det skal beregnes arbeidstid for arbeidstakere som jobber delvis hjemme og delvis utenfor hjemmet skal imidlertid begge deler inkluderes.

Det er videre fastsatt i § 7 at det er arbeidstilsynet som gir veiledning om forskriften og at overtredelse av forskriften straffes etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 19 jf. forskriftens § 8.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com