Hjemme med sykt barn – Så mange dager kan du være hjemme med sykt barn

Hvem dekker tap av inntekt ved sykdom, sykt barn og permittering?

Omsorgsdager omtales ofte som «sykt barn-dager». Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager. Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.

Å være hjemme med sykt barn er en lovbestemt rettighet. Arbeidsgiver kan altså ikke styre bruken på samme måte som ved, for eksempel fri ved tilvenning til barnehagen, enten rettigheten gis med eller uten løn

Hjemme med sykt barn

Høsten og vinteren er i gang for fullt. På denne tiden av året, er syke barn et kjent fenomen. Barnehager og skoler er ofte strenge med å ta imot barn som har fått en skikkelig forkjølelse, eller har andre sykdomssymptomer.

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven regulerer din rett til fri og lønn i forbindelse med syke barn.n.

Din rett til fri med sykt barn

Etter Arbeidsmiljølovens § 12-9 har en arbeidstaker som har omsorg for barn rett til fri i følgende tilfeller:

a)     For nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt

b)     Hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølgning i forbindelse med sykdom, eller

c)     Hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon etter denne paragraf på grunn av et annet barn

Retten til permisjon gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år og bestemmelsen gir rett til permisjon for inntil 10 dager per år. Har du omsorg for minst tre barn har du rett på 5 dager ekstra, da totalt 15 dager. Retten til permisjon gjelder for hver enkelt forelder.

 

Det er åpnet for rett til flere dager permisjon dersom barnet har kronisk eller langvarig sykdom, eller nedsatt funksjonsevne. I disse tilfellene har arbeidstaker rett til inntil 20 dager permisjon. Rett til denne typen permisjon er også utvidet og gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

I de tilfellene der en forelder har omsorg for barn/barnet alene, dobles antall permisjonsdager. Det samme gjelder også i de tilfellene det er to om omsorgen, men den ene er langvarig avskåret fra tilsynet med barnet på grunn av nedsatt funksjonsevne eller innleggelse på helseinstitusjon som langtidspasient eller liknende.

Det følger også av bestemmelsen i § 12-9 sjette ledd siste punktum at retten til permisjon kan overføres med inntil halvparten av dagene hvert kalenderår til mor eller far med samværsrett eller til den som arbeidstaker bor sammen med og som ikke har omsorg for egne barn.

Retten til lønn eller omsorgspenger

For å ha rett til omsorgspenger i forbindelse med sykt barn, må arbeidstaker ha vært i arbeid i minst 4 uker før permisjonen skal benyttes, og man må som hovedregel oppholde seg i Norge.

Omsorgspengene beregnes på samme måte som sykepenger, altså med utgangspunkt i pensjonsgivende inntekt de siste tre månedene. Det ytes stønad for 100 % av grunnlaget inntil grensen på 6 G (for tiden 668 862 kr).

Vi i Krifa hjelper deg som medlem hvis du har konkrete spørsmål i forbindelse med regelverket. Vi er her for deg!

 

Søk