Krav som gjelder ved oppsigelse og avskjed

Krav til oppsigelse og avskjed

Formkrav til oppsigelsen

Oppsigelse er måten et arbeidsforhold avsluttes på, og en oppsigelse fra både arbeidstaker og arbeidsgiver skal være skriftlig.

Dersom det er arbeidsgiver som går til oppsigelse av arbeidstaker, stilles det strenge krav til innholdet. Den skal blant annet informere deg om rett til å kreve forhandling og reise søksmål, rett til å fortsette i stillingen, samt de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål, og for å fortsette i stillingen. Dersom oppsigelsen ikke er gitt skriftlig eller ikke inneholder de opplysninger du har krav på etter arbeidsmiljøloven, gjelder ingen søksmålsfrist. Dersom du går til søksmål innen fire måneder etter at du mottok den formuriktige oppsigelsen skal som hovedregel oppsigelsen kjennes ugyldig bare på grunn av formfeilen.

Frister

Inneholder oppsigelsen de opplysningene du har krav på etter loven, starter oppsigelsesfristen fra den påfølgende måned etter at du mottok oppsigelsen. Dersom du mottar oppsigelsen i april begynner oppsigelsesfristen å løpe 1. mai. Hvis du ikke bestrider oppsigelsen og du for eksempel har tre måneders oppsigelsestid, vil din siste arbeidsdag være 31. Juli. Er du i prøvetid, starter fristen fra den dagen du mottok oppsigelsen. Oppsigelsen må enten leveres personlig eller pr. post som rekommandert sending. Henter du ikke den rekommanderte sendingen, begynner fristen å løpe fra det tidspunktet du burde ha hentet brevet.

Er du ikke enig i oppsigelsen kan du i første omgang kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Fristen for å kreve forhandlinger er to uker etter at du mottok oppsigelsen. Arbeidsgiver har da en frist på to uker til å avholde forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem og du fortsatt er uenig i oppsigelsen, kan du saksøke arbeidsgiver med krav om at du skal beholde stillingen og/eller kun kreve erstatning. Dersom du kun krever erstatning, er søksmålsfristen 6 måneder fra du mottok oppsigelsen. Om det har vært avholdt forhandlinger løper 6 måneders fristen fra avslutning av forhandlingene.

Retten til å fortsette i stillingen

Dersom du går til søksmål for å beholde stillingen har du rett til å fortsette i stillingen så lenge tvisten pågår for domstolene, med mindre retten bestemmer noe annet etter krav fra arbeidsgiver.

For å kunne fortsette i stillingen må søksmål reises innen utløpet av oppsigelsesfristen og innen 8 uker etter at oppsigelsen fant sted, eller dersom forhandlinger har vært holdt løper fristen fra avslutning av forhandlingene. Dersom du har kort oppsigelsesfrist, for eksempel en måned, slik at det blir vanskelig å innlevere søksmål innen oppsigelsesfristen, for eksempel på grunn av forhandlinger, er det tilstrekkelig at du skriftlig varsler arbeidsgiver om at du vil reise søksmål innen fristen på åtte uker. Ofte gjøres dette samtidig med at det kreves forhandlinger. Avslutning av forhandlingene regnes fra det tidspunkt hvor det siste møtet er avholdt (ofte det eneste). Vær meget påpasselig med å holde disse fristene som gjelder dersom du blir oppsagt.

Avskjed

Avskjed er en form for oppsigelse av arbeidsavtalen, hvor avslutningen av arbeidsforholdet skjer på dagen. Reglene om avskjed innebærer at arbeidsgiver har mulighet til å avskjedige en arbeidstaker med umiddelbar virkning. Dette innebærer at arbeidstaker ikke har rett til å jobbe og motta lønn i oppsigelsestiden, og at arbeidstakers og arbeidsgivers gjensidige forpliktelser opphører umiddelbart. Vilkårene for å gå til avskjed er at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Dette er meget strenge vilkår som er forbeholdt de grovere bruddene på arbeidsavtalen.

I motsetning til alminnelig oppsigelse, har arbeidstaker som hovedregel ikke rett til å stå i stillingen under sakens behandling. Men, etter krav fra arbeidstaker kan retten likevel bestemme at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort.

Ellers gjelder de samme krav til saksbehandling og prosessuelle frister som ved oppsigelse.

I Krifa hjelper vi flere av våre medlemmer i slike situasjonen og prosesser. For noen kommer en slik beskjed som et sjokk, mens andre er mer forberedt. Du når oss raskt på både mail, chat og telefon og jo raskere vi blir involvert i din sak, jo lettere er det å gi råd og hjelp.

Velkommen i Krifa.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com