Oppsigelse fra arbeidstaker

Oppsigelse fra arbeidstaker

De fleste arbeidstakere som ønsker å si opp sin stilling er usikre på hvordan dette skal gjøres. Det viktigste er at oppsigelsen er skriftlig, slik at det ikke oppstår tvil om at en oppsigelse er gitt. Det kan også være lurt å gi oppsigelsen personlig til din arbeidsgiver slik at man unngår tvil knyttet til tidspunktet for når oppsigelsen fant sted.

Nedenfor følger noen tips om hva som er lurt å huske på i forkant av en oppsigelse samt en oversikt over hvordan en oppsigelse skal utformes.

Tips i forkant av en oppsigelse

Før du sier opp din stilling er det viktig å undersøke hvor lang oppsigelsestid du har i følge arbeidsavtalen din. Da vil du ha en bedre oversikt over når du har mulighet til å starte i nytt arbeid. Du er pliktig til å arbeide ut den avtalte oppsigelsestiden. Det er mulig å inngå en avtale med arbeidsgiver om en kortere oppsigelsestid, dersom dette er ønskelig for begge parter. Du kan lese mer om oppsigelsestid her.

Det er også viktig at du undersøker om det foreligger en konkurranseklausul i arbeidsforholdet ditt. Dette vil ha betydning for om du har anledning til å ta jobb i en konkurrerende virksomhet. Dersom du er bundet av en konkurranseklausul skal din arbeidsgiver gi deg beskjed innen 4 uker etter at oppsigelse ble gitt, om klausulen gjøres gjeldende. Arbeidsgiver må gjøre dette skriftlig.

Dersom arbeidsgiver ønsker å gjøre klausulen gjeldende har du krav på kompensasjon i hele karanteneperioden. Klausulen kan ikke gjøres gjeldende lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet.

Sier du opp din stilling vil du også få 12 ukers karantenetid hos NAV ved utbetaling av dagpenger. Karantenetiden begynner å løpe fra den dagen du er reell arbeidssøker, som betyr den dagen ditt arbeidsforhold er opphørt. Det er derfor viktig å søke om dagpenger 1 uke før arbeidsforholdet er opphørt. Du må også registrere deg som arbeidssøker og sende meldekort hver 14.dag i hele perioden mens karantenetiden pågår. Ettersom dagpenger utgjør 62,4% av din inntekt er det å anbefale at du søker ny jobb før du sier opp din nåværende stilling.

Mal ved oppsigelse fra arbeidstaker:

Når du som arbeidstaker skal skrive et oppsigelsesbrev er det et par punkter som er viktig at er med. Det første er å skrive et standardoppsett for brev, med ditt navn, adresse, sted og dato, øverst til venstre. Deretter navnet til virksomheten, navnet til din arbeidsgiver og adresse nedenfor.

I selve oppsigelsesbrevet kreves det ikke mer enn at du skriver at du ønsker å si opp din stilling som (Stillingsbeskrivelse) i (firma). Det er ingen krav om at du må begrunne hvorfor du ønsker å si opp din stilling, med mindre du har et ønske om dette selv. Det viktigste er at du får frem at du ønsker å si opp. Du kan selv velge å opplyse om at du har fått jobb et annet sted, det er ingen krav om dette.

Du kan også skrive at du forholder deg til avtalt oppsigelsestid, slik at siste arbeidsdag blir (dato). Det stilles ingen krav om at dette må være med, men du kan ta det med for å klargjøre når din siste arbeidsdag ville finne sted. Dersom du har fått ny jobb og har et ønske om å fratre stillingen din tidligere enn avtalt oppsigelsestid, kan du skrive at du forholder deg til avtalt oppsigelsestid, men at du ønsker å avslutte tidligere hvis det er mulighet for dette. Da er det også fint om du skriver en eventuell sluttdato som vil passe best for deg.

Kort oppsummert er det viktigste i et oppsigelsesbrev at du har med navn, dato, at du sier opp din stilling og en eventuell sluttdato.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com