Permittering – Vilkår, Lønn og Ferie under permittering

Permittering - Vilkår, lønn og ferie under permittering

Permittering er en ordning som medfører at du blir fritatt for arbeid i en midlertidig periode, mens arbeidsgiver blir fritatt sin lønnsplikt. Ved permittering vil arbeidsforholdet fortsatt bestå, og du har derfor krav på å komme tilbake til arbeid når forholdene har bedret seg og permitteringen opphører.

Hel eller delvis permittering

Arbeidsgiver kan velge å permittere deg helt eller delvis. Ved fullstendig permittering vil du være fritatt for arbeidsplikt. Ved delvis permittering vil du kunne arbeide deler av din stillingsprosent og være permittert i resten.

Vilkår for permittering

Arbeidsgivers adgang til å permittere arbeidstakere er ikke lovregulert, men vilkårene har blitt utviklet gjennom rettspraksis og tariffavtaler. For at arbeidsgiver skal ha grunnlag til å permittere deg kreves det saklig grunn. Dette vil typisk være situasjoner som angår virksomheten, som for eksempel driftsstans, mangel på arbeidsoppgaver eller reduksjon av kostnader. Det avgjørende er at det er forhold som tilsier at situasjonen er midlertidig slik at du kan komme tilbake til arbeid når situasjonen har bedret seg. Er situasjonen permanent foreligger det ikke lovlig grunnlag for permittering og arbeidsgiver må gå til oppsigelse.

Ved avgjørelsen av hvem som skal permitteres skal arbeidsgiver i utgangspunktet bruke ansiennitetsprinsippet. Dette er ikke absolutt, og virksomheten kan derfor basere avgjørelsen på andre grunnlag så lenge utvelgelsen er saklig begrunnet.

Virksomheter som ikke er bundet av tariffavtaler er ikke bundet av ansiennitetsprinsippet men utvelgelsen vil fortsatt måtte være saklig.

Varsel ved permittering

Før arbeidsgiver permitterer en arbeidstaker må han drøfte dette med tillitsvalgt i virksomheten. Da vil tillitsvalgt ha mulighet til å vurdere om det er grunnlag for å permittere ansatte i virksomheten.

Etter at det har blitt tatt beslutning om permittering må arbeidsgiver varsle arbeidstaker skriftlig 14 dager før permitteringen trår i kraft. Varselet skal angi hvor lenge arbeidstakeren vil være permittert. Er det ikke mulig å angi en tidsperiode for permitteringen kan det permitteres på ubestemt tid, men oppad begrenset til 49 uker. Arbeidstaker har krav på å bli holdt orientert om situasjonen i bedriften.

Lønn under permittering

I varslingsperioden vil du ha krav på vanlig lønn. Etter at permitteringen har trådt i kraft, følger det av «lov om lønnsplikt under permittering» § 3 at arbeidsgiver plikter å betale lønn i en arbeidsgiverperiode på 10 dager. Etter arbeidsgiverperioden vil du vanligvis ha krav på dagpenger fra NAV i inntil 30 uker, så lenge stillingen din er redusert med minimum 50 % og arbeidsgiver har gjort det han kan for å unngå permittering. Etter 30 uker vil det oppstå en ny arbeidsgiverperiode på 5 dager, hvor arbeidsgiver igjen har lønnsplikt. Deretter vil arbeidstaker ha krav på dagpenger i ytterligere 19 uker fra NAV. Det betyr at arbeidstaker kan være permittert i inntil 49 uker innenfor en 18-månedersperiode.

Etter at permitteringsperioden er over plikter arbeidstaker å møte på jobb igjen. Er permitteringslengden ubestemt vil du måtte møte på jobb en- to dager etter å ha mottatt beskjed fra arbeidsgiver.

Avvikling av ferie under permittering

Selv om du er permittert vil du fortsatt ha rett til å avvikle ferie, og ferieloven vil fortsatt komme til anvendelse. Det betyr at arbeidsgiver kan pålegge deg å ha ferie i permitteringsperioden. Dersom du avvikler ferie vil dette ikke telle som permitteringstid.  Du vil ha krav på vanlig utbetaling av feriepenger som du opptjente forrige år.

Oppsigelse under permittering

Oppsigelse fra arbeidstaker

Etter at permitteringen er trådt i kraft og du har mottatt lønn for 10 dager fra arbeidsgiver, har du rett til å si opp din stilling med 14 dagers varsel, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 9. Dersom det foreligger behov for arbeidskraft i bedriften plikter du å arbeide de 14 dagene, om bedriften ikke har behov for arbeidskraft vil arbeidsplikt og lønnsplikt bortfalle.

Oppsigelse fra arbeidsgiver

Arbeidsgiver har rett til å gå til oppsigelse av en permittert ansatt. Om arbeidsgiver går til oppsigelse vil lovbestemt eller avtalt oppsigelsestid komme til anvendelse, og du vil ha krav på lønn i hele perioden.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com