Permitteringsordningen forlenges frem til 1. november 2021

Regjeringen vil foreslå å forlenge permitteringsordningen frem til 1. november 2021. Forslaget vil
tilsvarende gjelde retten til dagpenger for permitterte og arbeidsledige. Ordningen med forhøyet sats
på dagpenger er også foreslått forlenget til 1. november 2021.

Regjeringens forslag vil ha betydning for arbeidstakere som ble permittert før den 1. juli 2021.
For permitteringer fra 1. juli 2021 er den maksimale perioden som arbeidsgiver kan være fritatt for
lønnsplikt under permittering 26 uker.

Hvor lenge arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt, avhenger derfor av om arbeidstaker er permittert før
eller etter 1. juli 2021.

For nye permitteringstilfeller vil uker med permittering før 1. juli 2021 ikke telle med i brukte
permitteringsuker. Alle nye permitteringer i 2021 og 2022 vil dermed kunne vare i 26 uker, kun
fratrukket eventuelle perioder med permittering fra og med 1. juli 2021.

Søk