Permitteringsregler for 2022

Permittering kan være en utfordrende situasjon for enhver arbeidstaker, og spesielt nå som reglene er omfattet av jevnlige endringer. Under finner du relevant informasjon om utvalgte temaer i forbindelse med permittering. 

Lønnsplikt ved permittering

Utgangspunktet er at det skal betales lønn som vanlig fra den dagen det blir varslet om permittering til permitteringen begynner å løpe. Denne perioden kalles varslingsperioden og er normalt på 14 dager. Når permitteringen trer i kraft, skal det betales lønn til den permitterte i 10 dager fra første dag av permitteringen. Dette faller innenfor det som kalles arbeidsgiverperioden og er regulert av permitteringslønnsloven.

Med andre ord betyr dette at arbeidsgiver er pliktig å betale totalt 24 dager med lønn, regnet fra dagen de varsler om permittering til 10 dager inn i permitteringen. Dette er under den forutsetningen at arbeidsgiverperioden ikke blir forskjøvet av en eller annen årsak.

Et viktig unntak som får relativt stor innvirkning på hva arbeidsgiver må utbetale til den permitterte arbeidstakeren er regelen om forkortet varslingsperiode. Dersom permitteringen skyldes uforutsette hendelser, vil varslingsperioden forkortes fra 14 til 2 dager. Dette kan typisk være dersom det kommer pålegg fra myndighetene om nedstenging over natta eller hvis det er brann, ulykker eller naturkatastrofer på arbeidsplassen, som arbeidsgiveren ikke kunne forutse.

Dreier det seg om brann, ulykker eller naturomstendigheter faller hele arbeidsgiverperioden vekk. Dette betyr at arbeidsgiveren er fritatt fra å betale lønn for de ti første dagene hvor permitteringen løper. Dette følger av permitteringslønnsloven § 3 andre ledd.

Per nå er arbeidsgiverperioden 10 dager, men det er varslet at det fra 01.03.2022 vil skje en oppjustering slik at arbeidsperioden økes fra 10 til 15 dager. 

Når det gjelder permitterte deltidsansatte skal arbeidstimene legges sammen slik at det totalt blir ti arbeidsdager. Det samme gjelder dersom du blir permittert delvis, for eksempel 50 %. Da vil arbeidsgiverperioden kunne bli 20 dager lang fordi perioden skal tilsvare 10 fulle arbeidsdager. 

Lønn under permittering

Lønn under permittering beregnes etter permitteringslønnsloven § 4.

Beregningsgrunnlaget for permitteringslønnen er tilsvarene beregningsgrunnlaget for sykepenger etter folketrygdlovens regler i §§ 8-28 til 8-30. Det skilles mellom tilfellene hvor arbeidstakeren er helt eller delvis permittert, og dette vil naturligvis påvirke lønnen du får mens du er permittert

Regelen om beregningen for permitteringslønnen er fravikelig, slik at det kan benyttes et mer gunstig beregningsgrunnlag dersom dette følger av tariffavtale. 

Lønnen beregnes slik at det er den gjennomsnittlige arbeidsinntekten som arbeidstakeren har hatt i arbeidsforholdet i en bestemt periode før permitteringen trådte i kraft. Beregningsperioden kan fastsettes på flere forskjellige måter. 

Det vanligste er at det er de tre siste kalendermånedene før arbeidstakeren ble permittert som legges til grunn. Er det likevel slik at ansettelsesforholdet har vart så kort at det ikke foreligger rapportert inntekt for tre måneder, så skal det kortere tidsrommet som foreligger legges til grunn. Et tredje alternativ kan være i de tilfellene hvor en arbeidstaker har fått en varig lønnsendring i løpet av eller etter beregningsperioden, men før permitteringstidspunktet. Da skal tidsrommet etter lønnsendringen legges til grunn for beregningen. 

Dagpenger ved permittering

Dagpenger er folketrygdlovens ordning for å sikre arbeidstakere som er uten arbeid grunnet permittering lønn. 

Fra og med 15.desember 2021 til og med 1. februar 2022 er vilkårene for å ha rett på dagpenger på grunn av permittering at arbeidstiden din er redusert og at den er redusert med minst 40 prosent. Det er ikke krav om 40 % av en full stilling, men 40 % av den stillingsprosenten du er ansatt i. Dersom du er ansatt flere steder skal den totale arbeidstiden din legges sammen, også er det denne tiden som må være redusert. 

Det stilles videre krav til at du enten har hatt arbeidsinntekt på minst 79 799 kroner de siste 12 månedene eller 239 398 kroner de siste 36 månedene. Foreldre- og svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes med i inntekstberegningen.

Videre stilles det krav til at du er reell arbeidssøker, oppholder deg i Norge og er medlem av folketrygden, at du er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke og at du er under 67 år. 

Oppfyller du disse vilkårene får du som hovedregel dagpenger. 

Dagpengene beregnes i henhold til den lønnen du vanligvis ville hatt. De midlertidige koronareglene gir deg per dags dato 80 % av inntekten din som er under 3 G (319 197 kr) og 62, 4 % av inntekten din som er mellom 3 G og 6 G (mellom 319 197 og 638 394 kr). For all inntekt som er over 6 G får du ingenting. 

Hvis du blir permittert etter 1. januar 2022 kan du motta dagpenger som permittert i inntil 26 uker i løpet av en 18 måneders periode

Jobbing mens permittering løper

Dersom permitteringslengden er ubestemt vil du som arbeidstaker være forpliktet til å møte på jobb igjen i løpet av en til to dager dersom arbeidsgiveren din gir beskjed om dette

Hvis du etter tilbakekallelse arbeider i mer enn fire uker så skal ny permitteringsperiode behandles som en ny permittering og de innledende reglene for bruk av permisjon gjelder på nytt igjen. 

At du er permittert hos en arbeidsgiver er ikke til hinder for at du kan arbeide hos en annen arbeidsgiver. Har du to arbeidsgivere samtidig løper ansettelsesforholdene parallelt, og du kan gå på arbeid som vanlig på den arbeidsplassen du ikke er permittert fra. 

Det er også anledning til å finne annet arbeid hos en annen og ny arbeidsgiver, selv om du er permittert.  Forutsetningen er likevel at den nye arbeidsgiveren ikke er i konkurranse med din nåværende arbeidsgiver, eller at du får tillatelse fra arbeidsgiveren din til å finne en ny jobb. Det bør likevel påpekes at du er pliktig til å møte på den jobben du er permittert fra på relativt kort varsel dersom grunnlaget for permitteringen faller vekk.

En åpen dialog med arbeidsgiver, både ny og den du er permittert fra, er derfor en god oppskrift på at alt går ryddig for seg. 

Feriepenger mens du er permittert

Ferie avvikles som vanlig selv om du er permittert og ferieukene er unntatt fra permitteringstiden. 

Ferieloven gjelder selv om arbeidstaker er permittert, noe som innebærer at du som arbeidstaker har rett på feriepenger når ferien avvikles. 

Utbetalingen av feriepenger kan likevel bli noe annerledes når det gjelder utbetalingstidspunktet. 

Feriepenger skal kompensere for den lønnen du ikke får mens ferien din løper. Etter ferieloven kan arbeidsgiver velge mellom to ordninger for utbetaling av feriepenger. 

Det første alternativet er at arbeidsgiver trekker i lønn hver gang arbeidstakeren avvikler ferie, mot samtidig å utbetale en forholdsmessig andel av de opptjente feriepengene.

Det andre alternativet er at arbeidsgiver trekker deg i lønn for all ferietid i juni, mot at det utbetales hele beløpet av opptjente feriepenger, uavhengig av når på året ferien faktisk blir avviklet av arbeidstakeren. Alternativ to er den mest brukte ordningen. 

Når du er permittert er det likevel ikke nødvendigvis slik at de to ordningene blir like praktiske å benytte seg av. Dette henger sammen med at det ikke nødvendigvis er slik at det finnes noen lønn som det kan gjøres trekk i. Dersom det ikke finnes nok lønn til å gjennomføre lønnstrekk fra mens du er permittert kan utbetalingstidspunktet blir senere enn normalt.

En løsning mens du er permittert kan være at feriepengene blir utbetalt som normalt i juni, men at det gjennomføres trekk i lønn på et senere tidspunkt. Dette må avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Som arbeidstaker er det da viktig at du har spart litt av pengene slik at du har penger til å leve for da ferietrekket gjennomføres senere det samme året. 

En annen løsning er å avtale at man utbetaler feriepenger senere enn normalt, slik at det er praktisk mulig å gjennomføre trekk for ferietiden i lønnen når den utbetales. Da slipper arbeidstaker å huske at han eller hun selv må legge inn en buffer for å tåle et senere trekk.

Et tredje alternativ er at det avtales at ferietrekket skal trekkes direkte fra feriepengene. Dette fører til at feriepengeutbetalingen din sannsynligvis blir svært lav, men du kan da til gjengjeld ta ferie på et senere tidspunkt uten at du trekkes i lønn. 

En fjerde løsning, som samsvarer med ferielovens regler og som også kan benyttes da arbeidstaker er permittert, er at det gjøres trekk i lønnen din hver gang du faktisk avvikler ferien din. Til gjengjeld vil du få utbetalt en forholdsmessig del av feriepengene. Her trenger arbeidsgiver ikke samtykke fra arbeidstakeren, i motsetning til de tre ovenfornevnte løsningene. 

I utgangspunktet gis det ikke feriepenger for mottatte dagpenger, men det er vedtatt av Stortinget at det skal gis feriepenger til de som har mottatt dagpenger i 2021

 

Kilder:

https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/alle-temasider-om-lonn-og-arbeidsliv/omstilling-nedbemanning-oppsigelse-permittering/hva-skjer-med-feriepenger-nar-jeg-er-permittert/

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/artikler/hvordan-handtere-feriepengeutbetaling-til-permitterte/

https://arbeidsgiver.nav.no/permittering-og-omstilling/permittering

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/

https://www.nav.no/arbeid/permittert

https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/sporsmal-og-svar/permitteringer/

Søk