Er du opptatt av fast ansettelse?

Er du opptatt av fast ansettelse?

Både for arbeidstaker og arbeidsgiver er forutsigbarhet viktig for å skape verdi over tid. Fortsatt er det mange arbeidstakere som har vikarstillinger over flere år, uten å få tilbud om fast ansettelse. Fortsatt er det mange som går uten arbeid.

Les også: Vi er opptatt av deg og dine behov

Regjeringen forteller om sine prioriteringer fremover i sin politiske plattform. Noen av punktene som blir prioritert er:

Regjeringens mål er et trygt og fleksibelt arbeidsmarked med lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Dette er avgjørende for å sikre velferdssamfunnets bærekraft.

Et velfungerende arbeidsmarked er også avgjørende for at hver enkelt skal kunne realisere sine drømmer og ambisjoner. Det må alltid lønne seg å jobbe. Flere må stå i arbeid lenger, og flere må inkluderes i arbeidslivet. Samtidig skal regjeringen arbeide for at velferdssystemene evner å hjelpe dem som trenger det aller mest. Les hele den politiske plattformen her!

Her er noen av de mest spennende kulepunktene i erklæringen:

  • Beholde fast ansettelse som hovedregel i arbeidsmiljøloven.
  • Arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor.
  • Styrke innsatsen mot langtidsledighet og ungdomsledighet.
  • Videreføre og styrke effektive ordninger som lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.
  • Innrette trygde- og skattesystemet for å stimulere til arbeid.
  • Øke arbeidsmarkedskompetansen og kompetansen om ungdommers utfordringer og muligheter hos NAV.
  • Vurdere tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser, blant annet arbeide for aksept i EU for kjøpekraftjustering av velferdsytelser.
  • Bedre betingelsene for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører slik at de kan bidra til å løse sosiale utfordringer i samfunnet, særlig ved å få flere inn i arbeidslivet.

Krifa er en arbeidstakerforening for alle. Vi ønsker å hjelpe våre medlemmer med utfordringene de måtte møte. Det er derfor vi eksisterer.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com