Gikk fra midlertidig- til fast ansatt med hjelp fra Krifa

Fra midlertidig til fast ansatt

Vi ønsker like rettigheter og god arbeidslyst for alle arbeidstakere. Krifa bistod nylig et medlem i en sak om midlertidig ansettelse. Ringvirkningene ble langt større enn vi først forventet.

Medlemmet vårt arbeidet på en skole og fikk løpende kontrakter med ett års varighet. Krifa vurderte saken og vi konkluderte med at vilkårene for midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 ikke var oppfylt.

Det ble nødvendig å ta noen runder med ledelsen ved skolen, som tilslutt innså at vårt medlem hadde rett til fast stilling. Medlemmet fikk fremlagt ny avtale om fast ansettelse, og var svært fornøyd.

Fast ansettelse gir en langt bedre jobbsikkerhet enn midlertidige ansettelser. Når en tidsbestemt avtale utløper, har ikke arbeidstaker andre rettigheter enn en eventuell fortrinnsrett til ny ansettelse. Fast ansettelse gir rett til et sterkt oppsigelsesvern, og man vil stå i en langt bedre posisjon dersom man f.eks. ønsker å ta opp boliglån.

En stund etter at vårt medlem vant frem overfor arbeidsgiver, ble vi på nytt kontaktet av medlemmet som hadde gledelige nyheter. Da var alle med tilsvarende stillingstype tilbudt faste ansettelser ved skolen. Krifas bistand fikk dermed svært positive ringvirkninger, også for mange arbeidstakere som ikke var Krifa-medlemmer.

Krifa er svært fornøyd og stolt av denne saken da vår misjon er å skape god arbeidslyst for alle arbeidstakere i hele samfunnet – ikke bare for våre egne medlemmer slik fagforeninger ofte gjør. God arbeidslyst for alle arbeidstakere betyr også like rettigheter for alle.

Vi gir honnør til vårt medlem som hadde mot til å ta opp kampen mot den sterke part. Vi gir også honnør til arbeidsgiver som innså at de hadde gjort feil og deretter rettet opp både for vårt medlem, og også andre arbeidstakere i samme situasjon.

God arbeidslyst!

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com