Foreldrepermisjon og ferie

ferie i permisjonstiden

Sommeren står snart for tur og trolig vil det for nybakte foreldre kunne oppstå spørsmål i forbindelse med hvordan de kan gjennomføre den ferien de har opparbeidet seg, samtidig som man er ute i foreldrepermisjon. 

Utgangspunktet er at en arbeidsgiver ikke kan legge ferien til permisjonstiden hvor det utbetales foreldrepenger, med mindre arbeidstaker selv samtykker til det. Dette betyr at du ikke kan pålegges å ta ut ferien din mens du er ute i permisjon, med mindre du selv vil det. Grunnen til at en arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeidstakere i permisjon å ta ut ferie på samme tidspunkt, er at de da i praksis hadde hatt mulighet til å frata arbeidstakere den retten de har til å få både ferie og foreldrepermisjon. 

Arbeidstaker kan på sin side kreve å avvikle den lovbestemte ferien i løpet av permisjonstiden når de mottar foreldrepenger, dersom de ønsker dette.

Har imidlertid foreldrene utvidet foreldrepermisjon med grunnlag i arbeidsmiljøloven § 12-5 vil en arbeidsgiver kunne legge arbeidstakerens ferie til den tiden hvor den utvidede foreldrepermisjonen løper. Dette må likevel skje etter fastsatte vilkår som følger av ferieloven §§ 6 og 7.

Foreldrepermisjon i ferie for lærere

Lærere som skal ut i foreldrepermisjon i forbindelse med elevenes sommerferieperiode:

Selv om permisjon i utgangspunktet skal komme i tillegg til ferie, vil det for spesielt én arbeidstakergruppe kunne oppstå en særegen situasjon.

Ferie vil normalt kunne være et argument for å utsette uttak av foreldrepermisjon. Utsatt uttak av foreldrepermisjon betyr at du utsetter bruk av permisjonsukene dine fordi du har andre muligheter til å begrunne et fravær fra jobben, for eksempel fordi du har utestående ferie. 

For lærere vil dette stille seg annerledes. Lærere har lang sommerferie fordi en del av sommerferien deres er en form for avspasering som skyldes en undervisningsfri periode for elevene. Da avspaseringen skyldes elevenes undervisningsfri, er ikke perioden å regne som avspasering i juridisk forstand. Den delen av sommerferien som er avspasering kan ikke brukes som argument for å utsette uttak av foreldrepermisjonen

Dette betyr i realiteten at lærere som er i foreldrepermisjon i løpet av sommeren går glipp av noen uker med «sommerferie» fordi de må bruke av permisjonskvoten sin. 

Har du spørsmål knyttet til ferie eller foreldrepermisjon? Eller har du andre spørsmål knyttet til ditt ansettelsesforhold? 

Som medlem i Krifa kan du ta direkte kontakt med oss på telefonnummer 22720020 eller på post@krifa.no.  

BLI MEDLEM i Krifa her

Søk