Hvordan regne ut feriepenger

Hvordan regne ut feriepenger

Etter Ferieloven skal alle som utfører arbeid, som arbeidstaker, ha ferie og feriepenger etter lovens bestemmelser.

Utgangspunktet er at ferielovens regler gjelder som et minimum, men at det kan avtales bedre ordninger for arbeidstakeren. Dette skjer gjerne gjennom tariffavtaler eller arbeidsavtalen.

I de tilfellene det er avtalt bedre ordninger enn det loven legger opp, til gis det gjerne en ekstra uke med ferie og en høyere prosentsats for beregning av feriepengene. Det opereres da normalt med 12% som prosentsats og fem uker ferie.

Utgangspunktet etter loven er likevel at arbeidstaker har rett til 25 virkedager med ferie og at det skal utbetales feriepenger med en prosentsats på 10,2% av feriepengegrunnlaget.

Etter ferielovens § 10 3.ledd har arbeidstaker over 60 år lovfestet rett til 30 virkedager ferie og en økt prosentsats på 2,3 %. Dette betyr at arbeidstaker som er over 60 år enten har rett til prosentsats tilsvarende 12,5 % etter loven eller 14,3 % etter særskilt avtale.

For å kunne regne seg frem til hva man får utbetalt må man altså klargjøre hva som er feriepengegrunnlaget.

Feriepengegrunnlaget er etter ferielovens § 10 1.ledd det beløp en arbeidstaker har fått utbetalt som arbeidsvederlag i opptjeningsåret. Det betyr altså alt av oppsamlede lønnsinntekter fra det aktuelle opptjeningsåret. Det er imidlertid inntatt et forbehold om at arbeidsvederlag ikke inkluderer utgifter til bilhold, kost, losji og liknende. Det er med andre ord kun snakk om de pengene som stammer fra et arbeidsvederlag.

Eksempler for beregning av feriepenger:

Løsning etter loven:

Hvis du tjener 500 000 kroner i året og har rett til 10,2 % av feriepengegrunnlaget vil du ha rett til feriepenger tilsvarende 51 000 kroner. Regnestykket blir da 10,2 % av 500 000.

Hvis du tjener 500 000 kroner i året og har rett til 12,5 % av feriepengegrunnlaget (på grunn av alder etter § 10 3.ledd) vil du ha rett til feriepenger tilsvarende

62 500 kroner. Regnestykket blir da 12,5 % av 500 000.

Feriepenger etter særskilt avtale

Hvis du tjener 500 000 kroner i året og har rett til 12 % av feriepengegrunnlaget (på grunn av særskilt avtale) vil du ha rett til feriepenger tilsvarende 60 000 kroner. Regnestykket blir da 12% av 500 000.

Hvis du tjener 500 000 kroner i året og har rett til 14,3 % av feriepengegrunnlaget (på grunn av særskilt avtale og alder etter ferielovens § 10 3.ledd) vil du ha rett til feriepenger tilsvarende 71 500 kroner. Regnestykket blir da 14,3 % av 500 000.

Utbetaling av feriepengerpåfølgende kalenderår

Feriepengene utbetales etterskuddsvis. Det betyr at feriepengegrunnlaget for feriepengeutbetalingen i 2023 er inntektene fra 2022. Feriepengeutbetalingen skjer gjerne i enten juni eller juli. Dette fordi det er da flest avvikler ferie.

Trekk i lønn ved utbetaling av feriepenger

Måneden det utbetales feriepenger, utbetales normalt ikke vanlig lønn. Dette byr sjeldent på problemer fordi feriepengene da kommer i stedet, men noen kan merke seg at det foretas et trekk i feriepengeutbetalingen. Dette trekket foretas fordi en månedslønn ikke er nok til å dekke opp for fem uker med ferie.

Skulle det være flere spørsmål i forbindelse med feriepenger kontakt Krifa på tlf.nr. 22720020 eller e-post: post@krifa.no

 

 

 

 

Søk