Dette er reglene for overføring av ferie

Overføring av ferie

 Arbeidstaker har etter ferieloven § 5 krav på 25 virkedager ferie hvert år, eller 4 uker og 1 dag. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke, til sammen 31 virkedager, jf. ferieloven § 5 (2).

Mange arbeidstakere har også et ytterligere avtalefestet krav på en ekstra ferieuke, gjerne omtalt som «den femte ferieuka», dersom det foreligger en tariffavtale i virksomheten.

Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis ferie, og arbeidstaker har en tilsvarende plikt til å avvikle all feriefritid hvert år. Hvert år opplever likevel mange arbeidstakere at de har ikke-avviklede feriedager til gode når året nærmer seg slutten.

Avtale om forskuddsferie eller overføring av ferie

Etter ferieloven kan arbeidsgiver og arbeidstaker inngå avtale om forskuddsferie, eller overføring av ferie til påfølgende år. Dette følger av ferieloven § 7 (3):

(3) (Forskuddsferie og overføring av feriedager)

Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

 

Dette er en generell bestemmelse som krever enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke ensidig beslutte at feriedager skal overføres til påfølgende ferieår. Arbeidstaker må i så fall godta en slik overføring. 

Når ferien overføres, innebærer det at også feriepengene skal overføres. Dersom feriepengene ble utbetalt i juni, og man i desember avtaler å overføre ferie til neste år, skal formelt sett feriepengene for «ikke avviklet ferie» tilbakeføres til arbeidsgiver, mens arbeidsgiver skal betale ut lønn for den arbeidsinnsats den ansatte har utført i løpet av året. I praksis vil man nok likevel foreta en avregning.

Det er likevel viktig at alle arbeidstakere tar vare på lønnsslipper, sjekker hvor mye de faktisk har jobbet, og passer på at man de årene ikke all ferie blir avviklet, får utbetalt lønn for all arbeidet tid. 

Overføring av ikke avviklet ferie

Det kan tenkes situasjoner der ferien ikke er blitt avviklet. Det kan eksempelvis skyldes sykdom, foreldrepermisjon, eller andre grunner. Et praktisk eksempel kan være der arbeidstaker har byttet jobb i løpet av ferieåret, uten at det ble avviklet ferie hos tidligere arbeidsgiver, og uten at ny arbeidsgiver har vært klar over dette.

I ferieloven § 7 (3) presiseres det at all ferie som ikke er avviklet skal overføres til påfølgende ferieår:

Ferie som i strid med lovens bestemmelser eller på grunn av forhold som nevnt i § 9 nr. 1 og 2, ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår. Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter § 14.

 Alle feriedager skal overføres

Arbeidstaker «mister» derfor ikke feriedager ved årsslutt dersom ikke alle virkedagene er avviklet, selv om arbeidstaker i utgangspunktet har plikt til å sørge for å avvikle all ferie.

Tidligere var det ikke uvanlig at ferie som ikke var avviklet ved årsslutt, ble «betalt ut». Dette er det altså ikke adgang til.

Det er også viktig å merke seg at «begrensningen» på 12 virkedager, som er omtalt ovenfor, kun gjelder for avtalt overføring. Dersom det gjenstår ferie på slutten av året, skal den overføres fullt ut – selv om det er mer enn 12 virkedager. 

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com