Pleiepenger ved syke barn

Pleiepenger ved syke barn

Det er dessverre flere foreldre som opplever at deres barn blir syke over lang tid. I tillegg til bekymringer om barnets helse får mange foreldre også økonomiske og jobbrelaterte utfordringer, fordi de ikke får pleiepenger i perioden de tar seg av og følger opp barnet.

Arbeids- og sosialdepartementet har nå sendt ut høringsforslag til endringer om utvidede rettigheter på pleiepenger til foreldre med syke barn. Du kan lese hele høringsnotatet her.

Det er mange gode argumenter for å gjøre endringer i regelverket. Departementet skriver blant annet: «Dagens strenge regler med relativ snever adgang til å innvilge pleiepenger medfører videre enkelte urimelige gråsonetilfeller og tilfeller som helt faller ut av ordningen.»

Krifa er glade for at det fremheves at det også er «behov for mer fleksible ordninger for lettere kunne kombinere omsorgsoppgaver og yrkesliv».

Departementet har listet opp konsekvenser som gir større rettigheter enn med nåværende ordning.

• Øke aldersgrensen til 18 år (får virkning for § 9-10 tilfeller):
Pleie i forbindelse med institusjonsbehandling av barn over 12 år og som ikke er kronisk eller funksjonshemmet, vil nå gi rett til pleiepenger.

• Oppheve krav til kvalifisert sykdom (får virkning for dagens § 9-11 tilfeller):
Mindre alvorlig sykdom hos barn vil nå gi rett til pleiepenger (forutsatt behov for kontinuerlig tilsyn og pleie som imidlertid i seg selv indikerer en viss alvorlighetsgrad på sykdommen).

• Inkludere varig syke barn (får virkning for § 9-11 tilfeller):
Varig sykdom hos barn som ikke er i startfasen, ustabil fase eller progredierende vil nå gi rett til pleiepenger.

• Utvide graderingsmulighet ned til 20 pst. (får virkning for § 9-10 og § 9-11 tilfellene):
Utvidet graderingsmulighet vil medføre økt fleksibilitet og at flere kommer inn i ordningen.

• Opphever syv ”karensdager” ( får virkning for § 9-10 tilfellene):
Foreldre som pleier syke barn i forbindelse med institusjonsopphold vil nå få rett til pleiepenger fra første dag (mot i dag fra åttende dag fordi man må bruke syv sykt-barn-dager først).

• Begge foreldre kan ta ut pleiepenger samtidig (får virkning for § 9-10 tilfellene):
Begge foreldre vil nå kunne ta ut pleiepenger samtidig i forbindelse med institusjonsopphold.

Endringene er til dels omfattende til fordel for foreldre og barn. Videre vil endringene kunne gi en økonomisk trygghet for foreldre og en forenkling i samhandlingen med arbeidsgiver, som gjør at fokus kan være der det naturlig nok er – hos barnet.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com