Regler for egenmelding – enkelt forklart

Egenmelding - Regler for egenmelding

Som arbeidstaker har du trolig hørt om retten til å benytte seg av egenmelding. Men hvordan fungerer egentlig dette med egenmelding?

Egenmelding er et system som åpner for at arbeidstaker kan melde ifra om arbeidsuførhet på grunn av sykdom uten at det foreligger sykemelding fra lege. Dette innebærer at du som arbeidstaker melder ifra om sykdom til din arbeidsgiver, og har gyldig fravær uten dokumentasjon fra lege.

Retten til å bruke egenmelding – opptjeningstid for egenmelding

Du har rett til å benytte deg av egenmelding dersom du har arbeidet hos din arbeidsgiver i minst to måneder. Har du avbrudd fra arbeidsforholdet i mer enn 14 dager må du tjene opp retten til å bruke egenmelding på nytt. Opptjeningstiden er likevel bare én måned dersom arbeidsavbruddet skyldes bedriftspermittering, svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, sykt barn, eller permisjon for pleie av nærstående. Det samme gjelder også ved militærtjeneste.

Antall sykedager med egenmelding

En egenmelding kan benyttes for inntil 3 kalenderdager om gangen i løpet av en periode på 16 kalenderdager. Dagene kan brukes enkeltvis eller samlet. Dagene telles i hele dager, og det telles fra første hele fraværsdag.

Merk: Hvis arbeidsgiver følger IA-ordningens regler for egenmelding kan du bruke egenmelding 8 sammenhengende dager, totalt 24 dager i løpet av 12 måneder. 

Antall egenmeldinger

I løpet av en periode på 12-måneder har du som arbeidstaker fire egenmeldingsperioder. Dette betyr at du kan dokumentere sykdomsfravær uten legeerklæring fire ganger i løpet av et år. Fravær grunnet barns sykdom telles ikke med i de fire egenmeldingene. Merk likevel at dersom du benytter egenmelding for en dag, og blir syk innenfor samme arbeidsgiverperiode, så telles egenmeldingen som dokumentasjon for sykefravær de to neste dagene.

Merk: Hvis arbeidsgiver følger IA-ordningens regler for egenmelding er det ikke regler for hvor mange ganger den ansatte kan benytte egenmelding, men hver egenmelding kan ikke overstige 8 dager. 

Hvordan melde ifra om egenmelding

De fleste arbeidsgivere krever at det fylles ut et egenmeldingsskjema den første dagen du er tilbake på arbeid. Et slikt krav fra arbeidsgiver fremkommer av folketrygdlovens § 8-26. Du må likevel huske på å informere arbeidsgiver om at du er syk og at du ønsker å benytte deg av egenmelding ved det aktuelle fraværet. De fleste arbeidsgivere krever at du ringer inn for å melde om fravær da dette er mer troverdig enn å sende SMS eller e-post.

Arbeidsgivers rett til å frata arbeidstaker egenmeldingsretten

Arbeidsgiver kan i enkelte tilfelle frata deg retten til å bruke egenmelding som dokumentasjon for fravær. En slik rett følger av folketrygdlovens § 8-27.

Arbeidsgiver kan bestemme at arbeidstaker taper retten til å bruke egenmelding dersom

  1. a) arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring eller,
  2. b) dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Før arbeidsgiver beslutter dette skal arbeidstaker få mulighet til å uttale seg om saken. Etter seks måneder skal arbeidsgiver vurdere beslutningen på nytt. I en ny vurdering vil det være normalt å se på hendelser de siste seks månedene som enten kan styrke eller svekke arbeidsgivers mistanke.

Mistenker arbeidsgiver at egenmelding brukes som en aksjonsform i en intern arbeidskonflikt, kan det kreves legeerklæring for alle sykefravær så lenge aksjonen pågår. 

 

Søk