Ny jobb? – Dette må du vite om prøvetid

Prøvetid - Hvilke regler gjelder når du starter i ny jobb?

Prøvetid i ny jobb – hva er prøvetid?

Prøvetid er en periode som skal sikre både dine og arbeidsgivers interesser i et nytt arbeidsforhold. For deg som arbeidstaker er prøvetiden en mulighet til å teste ut det nye ansettelsesforholdet og om man trives i den nye rollen. For arbeidsgiver gir prøvetiden en mulighet til å bli kjent med deg, og vurdere din egnethet i stillingen. Samtidig vil prøvetiden normalt gi mulighet til å avslutte arbeidsforholdet på kortere frister enn ellers, og med en noe lavere terskel, dersom arbeidstaker ikke leverer.

Prøvetiden er ment å gi begge parter en mulighet til å prøve ut om arbeidsforholdet er slik man hadde sett det for seg. Er du fornøyd med arbeidsplassen, og står arbeidsoppgavene til forventningene? For arbeidsgiver blir prøvetiden ofte en periode hvor du som arbeidstakeren kan vurderes helt konkret i arbeidet. Løser du arbeidsoppgavene slik som ønsket, og er du en arbeidstaker de kan regne med i tiden som kommer?

Likevel, for at en prøvetid skal fungere optimalt for begge parter, er det helt nødvendig at arbeidsgiver gir deg opplæring og innføring i arbeidet. Du vil ikke få et tilstrekkelig inntrykk av arbeidet og forventningene dersom du ikke involveres og inkluderes på en ordentlig måte. En arbeidsgiver vil heller ikke ha mulighet til reelt å vurdere din faglige dyktighet dersom du ikke har fått kunnskap om hvordan arbeidsoppgavene skal utføres.

De formelle rammene for prøvetid

Prøvetid må avtales skriftlig i ansettelseskontrakten for at den skal være bindende for partene. Det er i norsk arbeidsliv vanlig å operere med en prøvetid, men det er ikke et krav. Det kan altså være en mulighet for at ditt ansettelsesforhold ikke har noen prøvetid.

Prøvetiden skal være tidsbegrenset, men kan ikke være lengre enn seks måneder.

Dersom du har hatt fravær fra arbeidet i løpet av prøvetiden, så kan prøvetiden forlenges tilsvarende. Det kreves likevel at slik forlengelse har vært avklart skriftlig i forkant, gjerne i arbeidsavtalen.Skyldes ditt fravær forhold på arbeidsgivers side, er det ikke rom for forlengelse av prøvetid.

Når kan det avtales prøvetid?

Prøvetid kan inngås både ved faste ansettelser og ved midlertidige ansettelser. Dersom arbeidstaker får tilbud om fast ansettelse i samme bedrift etter å ha vært midlertidig ansatt, skal det ikke inngås en ny prøvetidperiode, så lenge stillingens karakter er lik eller i det vesentlige lik stillingen arbeidstakeren har vikariert i. Er den nye stillingen av en helt annen karakter er hovedregelen at ny prøvetid kan avtales, forutsatt at arbeidstakeren kan gå tilbake til sin tidligere stilling. Her vil det måtte gjøres en konkret vurdering for å undersøke hvor mye de to aktuelle stillingene skiller seg fra hverandre. Les om oppsigelse i prøvetiden.

Prøvetid og oppsigelse

Oppsigelsestiden i prøvetiden vil normalt være kortere enn ellers. Det er likevel ikke noe fasitsvar på dette da partene står fritt til å avtale lengden selv. Er det derimot ikke avtalt noe om lengde av oppsigelsestid i prøvetiden, er oppsigelsestiden 14 dager fra den dato du mottok oppsigelsen.

Som nevnt er prøvetidens hensikt at partene i arbeidsforholdet skal bli kjent med hverandre. Det er derfor en naturlig følge at oppsigelsesadgangen er noe videre enn ellers. Det følger av arbeidsmiljølovens § 15-6 nr. 1 at en oppsigelse i prøvetiden kan begrunnes i «arbeidstakers pålitelighet, faglig dyktighet og tilpasning til arbeidet». Arbeidsgiver må likevel ha gitt arbeidstaker nødvendig og tilstrekkelig opplæring før en eventuell oppsigelse kan være rettmessig.

Det kan for eksempel ikke forventes en perfekt ytelse fra arbeidstaker den første perioden av et nytt ansettelsesforhold, men et gjennomsnittlig innsats- og prestasjonsnivå er å forvente. Arbeidstaker må også ha fått mulighet og tid til å forbedre seg etter gitte tilbakemeldinger. Det stilles altså krav til at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker en reell sjanse til å gjøre en god jobb og et godt førsteinntrykk.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com