Lønnsforhandling: En innføring

Dagpenger ved permittering og oppsigelse

Hvem kan forhandle lønn?

I Norge har vi ingen generell minstelønn eller en lovfestet rett til lønnsforhandlinger. Det finnes en minstelønn i få bransjer, som renhold, jordbruk og byggebransjen. Utover dette er det ingen lovfestede rettigheter om lønnsnivå. Mange ansatte er underlagt tariffavtale som regulerer minstelønnsregler og lønnsforhandlinger. I private virksomheter som ikke er underlagt tariffavtale, må man ta i bruk andre virkemidler for å sikre en rimelig lønnsutvikling. 

Lønnsforhandling – Privat og offentlig sektor

En tariffavtale er en kollektiv avtale som regulerer arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og gjelder i tillegg til annen lov. Lønnsforhandlinger i tariffvirksomheter skjer både lokalt og sentralt. Det er gjerne sentrale forhandlinger først, deretter foregår det lokale forhandlinger. De sentrale forhandlingene danner gjerne rammer for de lokale forhandlingene som foregår i etterkant. Både i offentlig og privat sektor kan man ha sentrale forhandlinger, men det avhenger av tariffavtalen og hva denne sier. Ved de lokale forhandlingene, altså på den enkelte arbeidsplass, vil man kunne ta hensyn til den konkrete arbeidsplassens økonomi, produktivitet og mer. En ting man som arbeidstaker da bør være bevisst på, er om man er registrert med riktig ansiennitet og kompetanse, slik at man sikres riktig lønn. 

I private virksomheter som ikke er underlagt tariff, kan det være etablert et system for lønnsjustering. Dette kan innebære at man eksempelvis får en justering av lønnen etter en tid i bedriften, eller at man får oppjustert lønnen sin dersom man får utvidet sitt ansvarsområde. Hva som i så fall gjelder for lønnsjustering i den konkrete bedriften, kan følge av den enkeltes arbeidsavtale, interne retningslinjer eller annet. Lurer man på hva som gjelder for ens eget arbeidsforhold, kan man da gjerne forhøre seg med en leder, eventuelt tillitsvalgt eller HR-avdelingen. 

Offentlige arbeidsplasser er tilknyttet tariffavtale, og har faste prosedyrer for lønnsforhandlinger og lønnsjustering. Jobber man derimot på en privat arbeidsplass uten tariffavtale eller et etablert system for lønnsforhandling, må man ta lønnsforhandlingen selv. Dette kan skje i form av at man ber arbeidsgiver om et møte som gjelder lønn. Som arbeidstaker kan man stille opp til et slikt møte enten alene, eller man ta med seg tillitsvalgt eller annen rådgiver. 

Også arbeidstakere som er tilknyttet en bedrift som er underlagt en tariffavtale kan be om en lønnsforhandling

Det er viktig å stille forberedt til en lønnsforhandling. Gode forberedelser er viktig for å øke dine muligheter for økt lønn. Derfor ønsker vi i Krifa å avslutningsvis komme med noen tips til deg som skal i et slikt møte. 

Før du skal forhandle lønn:

 • Kartlegg din kompetanse og hva du bidrar med inn i bedriften. 
 • Tenk hva dine arbeidsprestasjoner er, herunder hvilke styrker du har. 
 • Tenk gjennom om du fått mer ansvar siden forrige lønnsfastsetting?
 • Gjør gjerne undersøkelser av hva din «markedsverdi» er ved å undersøke hva normal lønn for en tilsvarende stilling er andre steder. Du kan prate med kolleger, andre i liknende stilling eller titte på tilgjengelig statistikk.
 • Tenk på om det er noe som skiller deg positivt ut, fra andre arbeidstakere i bedriften, det kan være erfaring, kvalifikasjoner (både personlige og faglige) eller annet. 
 • Tenk på om det er noen andre goder du kunne tenkt å ta opp, i tillegg til lønn, enten det måtte være bedre pensjonsvilkår, gratis barnehageplass eller forsikring. 
 • Sist, men ikke minst, øv deg på argumentasjonen, slik at du blir tryggere på hva du tenker å ta opp. 

 

Under lønnsforhandlingene:

 • Få frem dine kvalifikasjoner og hva akkurat du tilfører bedriften. 
 • Vis til konkrete resultater. 
 • Fremheve to sterke argumenter, som gjerne er styrende for hvorfor du fortjener en lønnsøkning
 • Lytte aktivt for å få en bedre ide av hvor mye bedriften er villig til å gå med på.
 • Unngå å forankre motivasjonen bak en lønnsøkning i sosiale eller personlige forhold. 
 • Vær konkret i hva du ønsker, men ikke røp en konkret sum før du har fått oversikt over hva arbeidsgiver er villig til å gå med på.

Søk