Pleiepenger – enkelt forklart

Pleiepenger ved syke barn

 

Pleiepenger er en økonomisk stønad som skal dekke tapt arbeidsinntekt dersom du må være borte fra jobben fordi du pleier en nærstående i livets sluttfase, eller ved tilsyn og pleie av et sykt barn.

Pleiepenger – syke og utviklingshemmede barn

Hvis du må være hjemme for å pleie et sykt barn, kan du få tilkjent pleiepenger under gitte vilkår. Støtten er i motsetning til ved pleie av nærstående i livets sluttfase, ikke tidsbegrenset dersom vilkårene er oppfylt.

Du kan få tilkjent støtte dersom et barn du har omsorg for må oppholde seg på en helseinstitusjon og du må være sammen med barnet mens det er innlagt, eller dersom du må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.

I utgangspunktet gjelder en slik rett til støtte frem til barnet fyller 18 år, men det er gjort unntak for de omsorgspersonene som har barn som er utviklingshemmede og svært alvorlig syke. Da kan det ytes støtte til arbeidstakere som har ansvar for sine barn også etter at barnet fyller 18 år.

Du kan få gradert støtte dersom barnet har en etablert tilsyns- og avlastningsordning. Da vil ytelsen graderes ned for hver time barnet har tilsyn av andre. Graderingsordningen følger av folketrygdlovens § 9-11.

Pleiepenger – nærstående i livets sluttfase

Hvis du er hjemme for å pleie en nærstående i livets siste fase av livet kan du ha rett til pleiepenger.

Forutsetningene for at ut du kan motta slik støtte er at vedkommende du pleier er et nærstående familiemedlem eller en person du har en nær relasjon til. Det er altså ikke noe krav om et familiært bånd til den pleietrengende, men at det er en nær relasjon.

Videre stilles det krav til at pleien må gjennomføres i hjemmet til den som er syk eller hjemme hos deg som gjennomfører pleien. Vedkommende kan ikke være innlagt på sykehus eller institusjon i den perioden du får støtte.

Det stilles også et vilkår om fravær fra arbeidstiden for å få tilkjent støtte. Dette fraværet må være på minst 20%.

Det kan tilkjennes støtte for 60 dager, men dagene må ikke tas ut sammenhengende. Flere personer kan også dele på pleien, men under den forutsetning at hver enkelt da oppfyller kravet om minst 20% redusert arbeidstid.

Hvor mye får du i Pleiepenger?

Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger og skal som utgangspunkt tilsvare full lønn. Det er normalt at det tas et gjennomsnitt av inntekt de siste tre månedene. Merk likevel at det gjelder full lønn opptil 6G per år (for tiden 668 862 kroner). Det er NAV som dekker utbetalingen da det ikke gjelder noen arbeidsgiverperiode for denne type stønad. Det betyr at NAV kan utbetale fra første dag du er hjemme med den pleietrengende, og du har rett til pleiepenger.

 

Søk